Paragraaf 9

Duurzaamheid

In 2030 willen we als gemeente een duurzame en CO2-neutrale gemeente zijn. In het milieubeleidsplan, dat loopt tot 2016, staan doelstellingen en bijbehorende acties die nu in uitvoering zijn. Bij de tussentijdse evaluatie bleek dat de CO2-reductiedoelstelling al grotendeels is gerealiseerd. Hier dragen we zelf aan bij door zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het rijden van de dienstauto’s op groen gas. Maar er lopen meer nog projecten om aan de doelstellingen te voldoen.

Algemene beleidslijn

Vanuit het fysieke domein is het milieubeleidsplan opgesteld met een looptijd tot 2016. Hierin staan doelstellingen en bijbehorende acties die inmiddels in uitvoering zijn. Het accent ligt op het bereiken van doelen op het gebied van energie en CO2 en het verbeteren van de woonomgeving via de aanpak van zwerfvuil en hondenpoep. In het Coalitieakkoord 2014-2018 krijgt het college de opdracht om in de woonomgeving meer initiatieven te ontplooien die de bewustwording van burgers en bedrijven vergroten en wordt de suggestie gedaan om daarvoor een revolverend fonds in te stellen. Dit fonds is in concept gereed en wordt in het najaar van 2016 vastgesteld. Naast duurzaamheidsleningen kan met dit fonds ook geld geleend worden voor voorzieningen die het voor ouderen mogelijk maken langer thuis te blijven wonen.

Het milieubeleidsplan geeft vanuit de fysieke invalshoek een goede aanzet voor het bereiken van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. In het sociale en economische domein zijn er kansen voor een op meer duurzaamheid gerichte ontwikkeling. Ook de interne milieuzorg van de gemeente biedt nog volop kansen voor een bijdrage aan duurzaamheid. Voor alle beleidsvelden en gemeentelijke activiteiten geldt vanuit deze paragraaf de opdracht om vanuit een duurzaamheidsgedachte te opereren en ook te rapporteren.

Milieubeleidsplan

Het milieubeleidsplan is in uitvoering en actualiseren we in 2016. Bij de tussentijdse evaluatie is gebleken dat de CO2 reductie doelstelling al grotendeels is gerealiseerd. Wij hebben daar zelf mede aan bijgedragen door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het laten rijden van de dienstauto’s op groen gas. Op dit moment lopen onderstaande projecten.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Dit project voorziet huishoudens van een goede monitoring van hun energiegebruik. Er is veel belangstelling voor. Op dit moment doen 100 huishoudens mee. Het 1e project is in het voorjaar van 2016 afgesloten en krijgt een vervolg. Voor de 2e ronde van het project is de werving gaande.

Goed voorbeeld doet goed volgen voor minima

Dit project richt zich specifiek op de huishoudens in Ooststellingwerf met een minimum-inkomen. De werving voor dit project is gestart.

Stookt u voor uw buren

Dit project richt zich op de uitvoering van isolerende maatregelen in woningen. In Oosterwolde Noord en Zuid treden de bewonerscommissies op als ambassadeurs voor dit project. Op dit moment zijn er circa 10 aanmeldingen. In het najaar komt de actie opnieuw onder de aandacht. Het project verkeert in een afrondende fase. In overleg met de werkgroep duurzaamheid ‘Overtjonger’ is dit project gecombineerd met een warmtescan van de woning. Op dit moment is dit in uitvoering voor circa 10 huishoudens in de regio van de werkgroep ‘Overtjonger’ (Haulerwijk, Haule, Donkerbroek en Waskemeer).

Perspectief op 0

Voor ‘milieubewuste’ huishoudens is dit project gestart. Werving van deelnemers is gaande. Met dit project wordt voor de huishoudens in beeld gebracht op welke wijze zij een energieneutrale huishouding kunnen realiseren. Voor dit project wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Energie voor het MKB (vervolg op Koploperproject)

Eind 2016 zal samen met de Stichting DO en de provincie Fryslân een project als opvolger van het koploperproject van start gaan. Ook de provincie Fryslân participeert in dit project als subsidiegever. Met het project streven we naar een verdere bewustwording en brengen we voor deelnemers in beeld op welke wijze ze een energieneutrale bedrijfsvoering kunnen realiseren. Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage van de deelnemers.

Lokaal energienetwerk (Smart Grid)

We starten met de opzet van een lokaal energienetwerk. Het gaat in dit project om een kleinschalige opzet van een lokaal energienetwerk. Aanbieders van energie en vragers van energie worden in een netwerk samengebracht. Ook energieopslag zal hierbij een rol spelen. Participanten in dit project zijn onder meer Liander en de Rabobank.

Uitrol hondenpoepbeleid in Ooststellingwerf

Na uitrol in Haulerwijk in 2014 en Appelscha in 2015 vindt nu uitbreiding plaats in Oosterwolde Noord Oost. De Wijkvereniging (Sawono) wil graag op 10 locaties in hun wijk bakken plaatsen. Andere dorpen beraden zich nog.

Plan van aanpak biodiversiteit

Door een extern bureau is onderzoek gedaan naar biodiversiteit in Ooststellingwerf. Op 26 mei 2015 is door de raad ingestemd met het plan van aanpak en is geld beschikbaar gesteld voor uitvoering.
Een aantal projecten is in uitvoering. In Elsloo is een stinzenflora aangelegd. Voor de bermen passen wij bloemrijke mengsels toe. Het toepassen van mantel zoomvegetatie is in voorbereiding en daarnaast wordt in het maaibeheer rond Ravenswoud rekening gehouden met de bescherming van de daar voorkomende reptielen.

Zonnepanelen op schoolgebouwen

Voor dit onderzoek hebben zich inmiddels acht basisscholen aangemeld. Het onderzoek is uitgevoerd. Op dit moment is overleg gaande over de mogelijke implementatie van de maatregelen op de scholen. Hierbij wordt het project ‘energy challenges’ betrokken, waarbij de kinderen van de scholen worden uitgedaagd om energiemaatregelen uit te voeren. Participanten zijn naast de scholen, de opsteller van de energierapporten, energy valley en de Friese milieufederatie.

Toepassen van Crisis en Herstelwet

Om de realisering van zonneweiden eenvoudiger maken is Ooststellingwerf, in het kader van de Crisis- en herstelwet, aangewezen als pilotgebied om dit vergunningvrij te kunnen doen. Inmiddels is door de provincie Fryslân de notitie ‘Romte foar Sinne’ vastgesteld. Deze notitie hanteren wij naast het bestemmingsplan als toetsingskader bij aanvragen voor zonneweides.

Doorwerking naar het sociale en economische domein

In het milieubeleid van de gemeente is de doorwerking van duurzaamheid naar het sociale en economische domein al aanwezig.

Fairtrade

De gemeente is in 2014 gecertificeerd als Fairtrade gemeente en wil dat uitbouwen. Die uitvoeringstaak is overgedragen aan de Stichting Ontwikkelingsamenwerking Ooststellingwerf. Voor het behoud van de titel ondersteunt studentencoöperatie ‘Sameen’ de Stichting. Ook ondersteunt deze studentencoöperatie de stichting met het uitwerken van de 17 duurzaamheidsdoelen (vastgesteld door de VN als opvolgers van de Millenniumdoelen) voor Ooststellingwerf. De gemeente faciliteert de stichting met ambtelijke inzet en een jaarlijks budget.

Prestatieovereenkomsten met Woningbouwcorporaties

Met de woningbouwcorporaties is afgesproken om de huidige prestatieovereenkomst te verlengen. Na vaststelling van de woonvisie naar verwachting eind 2016 maken we met de woningbouwcorporaties nieuwe afspraken. Hierbij besteden we opnieuw aandacht aan duurzaamheidsdoelen, afgestemd op de nieuwste inzichten, en nog meer dan in het verleden in een integratie met doelen in het sociale domein.

Afval

De gemeente werkt in overleg met Omrin aan de opwaardering van afvalverwerking naar herbruikbare grondstoffen. In 2013 is de inzameling van oud papier door Omrin overgenomen en kregen de inwoners daarvoor een aparte container. De opbrengst van het oud papier komt nog steeds ten goede aan de maatschappelijke organisaties die voorheen het oud papier ophaalden. In Donkerbroek is een pilot in uitvoering voor het kosteloos en seizoensvariabel ophalen van GFT-afval. De proef is een succes. Maar gezien de kosten wordt de proef op deze manier niet verder uitgerold. In overleg met Omrin zoeken wij naar alternatieven. In overleg met plaatselijke organisaties worden kleinschalige hergebruik initiatieven ondersteund, zoals kledinginzameling en repairwinkels voor elektrische apparaten en kleding. Samen met Omrin is gezocht naar een nieuwe locatie voor de kringloopwinkel. In augustus 2016 is de nieuwe locatie geopend langs de Venekoterweg te Oosterwolde.

Milieueducatie

In het schooljaar 2015-2016 is een pilot uitgevoerd met een geactualiseerd aanbod van Natuur- en Milieueducatie. In dit schooljaar gaat het over het onderwerp zwerfafval. Op basis van deze pilot is een voorstel voor een nieuwe structuur gemaakt getiteld; “naar een platform voor Natuur-, cultuur- en duurzaamheidseducatie in Ooststellingwerf en Zuid-Oost Friesland. Dit voorstel wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Participanten in dit project zijn: de werkgroep NME en IVN Friesland.

Biobased Economy

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad de visie vastgesteld voor een Biobased Economy in Ooststellingwerf. Door het College is nu een uitvoeringsprogramma Biobased Economy Ooststellingwerf vastgesteld. Dit besluit wordt dit najaar aan het de raad voorgelegd. In het uitvoeringsprogramma zijn 50 innovatieve projecten vastgelegd die in samenwerking van onderwijs met ondernemers en gemeente worden opgepakt. Het gaat hierbij om de sectoren Agro&Food, Bouw&Materiaaltoepassingen en Recreatie&Toerisme.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financiën paragraaf 9 Duurzaamheid

Structureel

Millenniumdoelen en fair trade

12

Aanpak zwerfvuil - Himmelwike

5

Milieueducatie

8

Uitvoeringsplan extra aanpak zwerfafval (tot en met 2022)

30