Uitwerking overig nieuw beleid

bedragen x € 1.000

Overig nieuw beleid

Incidenteel/
Structureel

Begroting
2017

MJB
2018

MJB
2019

MJB
2020

Programma 1. Sociaal Domein

Blijversleningen (motie 26 mei 2015)

I

- 300

Dekking terugbetaling leningen

I

300

Financieringslasten blijversleningen

S

- 21

- 21

- 21

- 21

Totaal programma 1

- 21

- 21

- 21

- 21

Programma 2. Welzijn en Educatie

Sportgala

S

- 5

- 5

Totaal programma 2

-

- 5

-

- 5

Programma 3. Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Duurzaamheidsleningen (motie 21 – Kaderbrief)

I

- 300

Dekking terugbetaling leningen

I

300

Financieringslasten duurzaamheidsleningen

S

- 21

- 21

- 21

- 21

Structureel budget voor het milieu (motie 20 Kaderbrief)

S

- 100

- 100

- 100

Dekking opbrengst zonnepaneelvelden

S

100

100

100

Budgetuitzetting onkruidbeheersing op (half)verhardingen

I

- 50

Totaal programma 3

- 71

- 21

- 21

- 21

Programma 6. Bestuur en Dienstverlening

Samenwerking Oost- en Weststellingwerf en Opsterland

I

- 75

Formatie Bedrijfsvoering – Interne controle (IC)

I

- 32

- 32

Totaal programma 6

- 107

- 32

-

-

Totaal nieuw beleid

- 199

- 79

- 42

- 47

Programma 1 - Sociaal domein

Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Blijversleningen (motie 26 mei 2015)
We stellen voor een fonds te openen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) waaruit blijversleningen kunnen worden verstrekt. Het fonds moet worden gevoed. Er zijn geen kengetallen bekend over aantallen aanvragers en hoogte van de leningen. We stellen een voeding voor van € 300.000. Al naar gelang het gebruik van het fonds kan dit fonds ook naar beneden worden bijgesteld. Door aflossing van de lening door de deelnemers worden de fondsen jaarlijks opnieuw gevuld. We houden rekening met jaarlijkse financieringslasten van € 21.000 (7% van € 300.000) vanaf 2017.

Programma 2 – Welzijn en Educatie

Sport – Algemeen: sportgala
In 2018 en 2020 eenmalig een subsidie ramen van € 5.000 voor de organisatie van een sportgala.

Programma 3 – Ruimtelijke en economische aangelegenheden

Milieu – Milieubeleidsplan: duurzaamheidsleningen (motie 21 – Kaderbrief)

We stellen voor een fonds te openen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) waaruit duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt. Wij stellen voor om hiervoor een bedrag van € 300.000 te nemen. Door aflossing van de lening door de deelnemers worden de fondsen jaarlijks opnieuw gevuld. We houden rekening met financieringslasten van € 21.000 (7% van € 300.000) vanaf 2017.

Milieu – Milieubeleidsplan: structureel budget voor het milieu (motie 20 Kaderbrief)

Zie toelichting eenmalige begrotingsruimte 2017-2020.

Openbare Ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen en Groen: Budgetuitzetting onkruidbeheersing op (half)verhardingen

Door een wettelijk verbod per 1 januari 2016 op het gebruik van chemische middelen op (half)verharding zijn we genoodzaakt een andere methode van onkruidbeheersing toe te gaan passen. In 2016 heeft dit voorlopig geleidt tot een eenmalige budgetuitzetting van € 52.000. De evaluatie van de uitkomsten op welke wijze onkruidbeheersing efficiënt en effectief kan worden toegepast verwachten we na het seizoen 2016. Ook gaan we na op welke wijze we medewerkers van Caparis in kunnen zetten voor deze werkzaamheden. Daarom stellen we voor een eenmalige budgetuitzetting van € 50.000 (inclusief aanschaf materieel) voor 2017 te ramen.

Programma 6 – Bestuur en Dienstverlening

Samenwerking Oost- en Weststellingwerf en Opsterland

Tot en met 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de kosten voorvloeiend uit de samenwerkingsagenda (OWO). Deze middelen (€ 75.000 per jaar) worden aangewend voor het uitvoeren van onderzoeken, de inzet van externe kennis en kunde bijvoorbeeld voor projectleiding en de ondersteuning van het samenwerkingsproces in het algemeen. De samenwerkingsagenda loopt door naar 2017. Daarom stellen we voor eenmalig € 75.000 beschikbaar te stellen voor 2017.

Personele aangelegenheden: Formatie Bedrijfsvoering – Interne controle (IC)
De organisatie beschikt over een interne controlefunctionaris voor 36 uur in de week. Het takenpakket staat behoorlijk onder druk door een aantal wettelijke veranderingen / aanscherpingen. Het gaat om:

  • a. de rol als informatiebeveiligingsfunctionaris;
  • b. verscherpte eisen aan de verbijzonderde interne controle;
  • c. uitbreiding taken sinds 1-1-2015 als gevolg van de decentralisaties - de nieuwe uit te voeren taken binnen het sociaal domein (WMO nieuw en Jeugd).

Door deze extra (wettelijke) werkzaamheden komt de uitvoering van het IC plan onder druk. We stellen voor in 2017 en in 2018 eenmalig € 32.000 te ramen ter ondersteuning in de uitvoer van het IC werkprogramma.