Reserves en voorzieningen 2015-2020

bedragen x € 1.000

Reserves

Saldo
ultimo
2015

Saldo
ultimo
2016

Saldo
ultimo
2017

Saldo
ultimo
2018

Saldo
ultimo
2019

Saldo
ultimo
2020

Algemene reserve

Algemene reserve vrij aanwendbaar

12.649

15.081

14.198

13.438

13.438

13.438

Totaal Algemene reserve

12.649

15.081

14.198

13.438

13.438

13.438

Bestemmingsreserves

Algemene reserve grondexploitatie

3.269

1.809

1.817

1.891

3.322

4.029

Egalisatiereserve reiniging

744

480

480

480

480

480

Res. Culturele elem. dorpsuitbreiding

5

-

-

-

-

-

Res.onderh.geb.algemeen

-

-

-

-

-

-

Res.overheveling kredieten

571

-

-

-

-

-

Reserve IKC Noord

63

10

10

10

10

10

Reserve Centrum Jeugd en Gezin

-

-

-

-

-

-

Reserve dorpsvernieuwing

320

-

-

-

-

-

Reserve Streekagenda

79

11

11

11

11

11

Reserve landinrichting

-

-

-

-

-

-

Reserve precariobelasting

1.664

-

-

-

-

-

Reserve strategische projecten *)

4.115

2.370

2.320

2.320

2.320

2.320

Reserve verruiming werkgelegenheid

34

-

-

-

-

-

Rioleringsreserve

85

85

85

85

85

85

Res.organisatieontwikkelingen

298

281

153

44

5

5

Reserve monumenten (2013)

53

53

53

53

53

53

Reserve Sociaal Domein

4.375

3.096

2.756

2.487

2.218

1.949

Reserve inbraakpreventie

110

85

57

29

0

0

Totaal Bestemmingsreserves

15.785

8.279

7.742

7.410

8.504

8.943

Totaal reserves

28.435

23.361

21.940

20.848

21.942

22.380

*) Exclusief nog te ontvangen subsidieontvangsten € 1,585 miljoen.

bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Saldo
ultimo
2015

Saldo
ultimo
2016

Saldo
ultimo
2017

Saldo
ultimo
2018

Saldo
ultimo
2019

Saldo
ultimo
2020

Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)

Voorziening oninbare debiteuren

319

319

319

319

319

319

Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

481

481

481

481

481

481

Voorziening afwaardering gronden grex

875

-

-

-

-

-

Totaal Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)

1.675

800

800

800

800

800

Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)

Voorziening onderhoud gymzalen

299

239

229

237

249

129

Voorziening onderhoud geld de Kompaan

106

66

22

61

100

139

Voorziening onderhoud geld Steegdenhal

22

31

21

46

71

95

Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs

1.910

1.961

2.104

2.248

2.392

2.536

Voorziening onderhoud gebouwen

555

418

446

424

234

265

Totaal Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)

2.892

2.714

2.821

3.015

3.045

3.164

Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)

Voorziening riolering

5.730

5.123

4.696

4.254

3.791

3.792

Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)

5.730

5.123

4.696

4.254

3.791

3.792

Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen

Voorziening lopende pensioen bestuurders

735

710

685

660

635

610

Voorziening pensioen vm / huid. wethouders

1.694

1.744

1.794

1.844

1.894

1.944

Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen

2.429

2.454

2.479

2.504

2.529

2.554

Totaal voorzieningen

12.726

11.091

10.796

10.573

10.165

10.310