Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid

In het begrotingsresultaat geven we inzage in het resultaat van het meerjarenperspectief op basis van bestaand beleid en structurele lasten nieuw beleid voor zowel het komende jaar als de prognosejaren daarna.

Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen

In de programmabegrotingen 2015 en 2016 is het nieuw beleid hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de zaken uit het Coalitieprogramma 2014-2018. Extra gelden voor de uitvoering van het coalitieprogramma hebben geleid tot eenmalige budgetuitzetting. Daarnaast hebt u bij de vaststelling van de Programmabegroting 2016 besloten tot een eenmalige besteding van precariogelden van € 2 miljoen.

Bij de Kaderbrief 2017-2020 hebt u op 28 juni 2016 ingestemd met een eenmalige besteding van de begrotingsruimte van € 5,7 miljoen voor de periode 2017-2021. In deze begroting vindt u voorstellen. Verder houden we rekening met autonome ontwikkelingen. Naast de besteding van eenmalige begrotingsruimte stellen we u voor het nieuw beleid te beperken tot het uitvoeren van wettelijke taken en het doen vervangingsinvesteringen.

Ten aanzien van wettelijke taken hanteert u het standpunt, dat we ons hierbij beperken tot de middelen die het Rijk hiervoor (extra) beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld binnen het Gemeentefonds of specifieke uitkeringen. Regelingen met een open einde karakter vormen hierbij een risico. De lasten en baten van het Sociaal Domein zijn integraal en budgettair neutraal opgenomen.

Met betrekking tot de gemeentelijke kapitaalgoederen gaan wij ervan uit dat de opgestelde beheersplannen en de daaraan gekoppelde budgetten voldoende zekerheid bieden.

De gemeentelijke financiële bijdragen aan strategische projecten (Venekoten Centrum, Masterplan Appelscha, Ecomunity Center) zijn gedekt binnen de bestaande middelen. De structurele budgettaire consequenties zijn beperkt gebleven doordat extra uitgaven grotendeels gedekt worden door bestaande budgetten te heralloceren en/of door het inzetten van eenmalige middelen uit de diverse reserves.

Het begrotingsresultaat voor de jaren 2017 tot en met 2020 ziet er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

Begrotingsresultaat

Begroting
2017

MJB
2018

MJB
2019

MJB
2020

Begrotingsresultaat

Saldo bestaand beleid

483

347

212

- 110

Saldo nieuw beleid

- 3.107

- 1.318

- 755

- 505

Dekking reserves

3.107

1.318

755

505

Saldo overig nieuw beleid

- 199

- 79

- 42

- 47

Totaal begrotingsresultaat

284

268

170

- 157

Na verwerking van bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen), de besteding eenmalige begrotingsruimte 2017-2020 van € 5,7 miljoen en overig nieuw beleid is het begrotingsperspectief 2017-2020 positief. Het positieve begrotingsperspectief geeft ons geen aanleiding om te komen met nadere dekkingsvoorstellen.