Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven we de opbouw van de Programmabegroting 2017 (inclusief de meerjarenramingen 2018-2020). De Programmabegroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting.

Aanbieding

In de aanbieding gaan we op hoofdlijnen in op een aantal onderwerpen, o.a. het begrotingsperspectief en de nieuwe eenmalige bestedingen.

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan (de programma's) en de paragrafen. Per programma beantwoorden we vier vragen:

  • 1e W: Wat willen we bereiken?
  • 2e W: Wat doen we daarvoor?
  • 3e W: Wat merkt de inwoner ervan?
  • 4e W: Wat mag het kosten?

Nieuw in de programma's zijn de beleidsindicatoren en informatie over de verbonden partijen. Op grond van de vernieuwing van de BBV moeten we dit opnemen in de programma's. Meer informatie over beleidsindicatoren kunt u vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Een aantal financiële aspecten in de begroting gaat over de programma's heen. Deze worden beschreven in negen paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma's.

Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit de begrotingspositie 2017-2020 en het financieel meerjarenperspectief 2017-2020. In de financiële begroting is de financiële vertaling van de zes programma's opgenomen, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de lokale heffingen, de deelnemingen en de post onvoorzien van het lopende begrotingsjaar.

Bijlagen

Er zijn een aantal (vooral cijfermatige) bijlagen, zoals de kerngegevens, de reserves en voorzieningen 2015-2020 en een overzicht van de incidentele lasten en baten 2017-2020. Dit jaar is voor het eerst een overzicht van taakvelden opgenomen.