Overzicht taakvelden

bedragen x € 1.000

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

- 1.240

- 1.240

0.10 Mutaties reserves

- 8

1.429

1.421

0.2 Burgerzaken

- 601

407

- 194

0.4 Overhead

- 9.363

1.503

- 7.861

0.5 Treasury

- 3.893

5.620

1.727

0.61 OZB woningen

- 181

62

- 119

0.62 OZB niet-woningen

- 166

2.842

2.675

0.64 Belastingen Overig

- 60

1.304

1.244

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

39.839

39.839

0.8 Overige baten en lasten

- 43

49

6

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

- 1.302

- 1.302

1.2 Openbare orde en veiligheid

- 517

-

- 517

2.1 Verkeer en vervoer

- 2.405

27

- 2.378

2.4 Economische havens en waterwegen

- 6

- 6

3.1 Economische ontwikkeling

- 291

- 291

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

- 188

- 188

3.4 Economische promotie

- 207

331

124

4.1 Openbaar basisonderwijs

- 195

20

- 175

4.2 Onderwijshuisvesting

- 2.287

-

- 2.287

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- 1.226

112

- 1.114

5.1 Sportbeleid en activering

- 130

- 130

5.2 Sportaccommodaties

- 1.392

38

- 1.353

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- 417

- 417

5.5 Cultureel erfgoed

- 72

4

- 69

5.6 Media

- 554

21

- 533

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- 1.886

40

- 1.845

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 1.853

216

- 1.637

6.2 Wijkteams

- 1.740

- 1.740

6.3 Inkomensregelingen

- 10.856

8.680

- 2.176

6.4 Begeleide participatie

- 4.904

- 4.904

6.5 Arbeidsparticipatie

- 645

2

- 643

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

- 580

- 580

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

- 6.199

415

- 5.784

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

- 4.211

-

- 4.211

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

- 78

25

- 53

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

- 1.005

- 1.005

7.1 Volksgezondheid

- 1.046

- 1.046

7.2 Riolering

- 2.254

2.931

677

7.3 Afval

- 2.507

2.857

350

7.4 Milieubeheer

- 219

1

- 218

8.1 Ruimtelijke ordening

- 761

128

- 633

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

- 990

965

- 25

8.3 Wonen en bouwen

- 1.600

694

- 906

Resultaat na bestemming

- 70.077

70.560

483