Paragraaf 3

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen zoals wegen, gebouwen, riolering en groen. Het onderhoud van kapitaalgoederen is van groot belang voor een goede kwalitatieve instandhouding van het openbare voorzieningenniveau. Dit onder meer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie. In deze paragraaf gaan we per kapitaalgoed in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Financiële consequenties

bedragen x € 1.000

Onderhoud kapitaalgoederen

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

MJB
2018

MJB
2019

MJB
2020

2. Welzijn & educatie

Huisvesting onderwijs

- 2.379

- 2.475

- 2.272

- 2.269

- 2.224

- 2.242

Welzijn- en sportaccommodaties

- 1.039

- 1.177

- 1.272

- 1.079

- 1.075

- 1.069

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

Baatbelasting

120

69

-

-

-

-

Bruggen en oevervoorzieningen

- 31

- 81

- 63

- 63

- 63

- 63

Openbaar Groen

- 572

- 573

- 566

- 576

- 599

- 596

Rioleringen

- 2.591

- 2.641

- 1.841

- 1.840

- 1.840

- 1.840

Rioolheffing

2.771

2.836

2.864

2.864

2.864

2.864

Verhardingen

- 1.151

- 1.287

- 1.005

- 1.005

- 1.005

- 1.005

Verkeersvoorzieningen

- 376

- 349

- 348

- 338

- 338

- 338

6. Bestuur & Dienstverlening

Automatisering

- 971

- 1.196

- 1.067

- 1.023

- 1.030

- 1.027

Totaal onderhoud kapitaalgoederen

- 6.219

- 6.875

- 5.568

- 5.328

- 5.309

- 5.315

Wegen, kunstwerken en verlichting

1. Wegen

Beleidskader

De gemeente maakt bij het beheer van haar wegen gebruik van een wegbeheersysteem dat een CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) - keurmerk voor wegbeheer heeft. De MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) wegen 2017-2020 is in 2016 vastgesteld. De onderhoudswerkzaamheden voor deze planperiode zijn afgestemd op het jaarlijks beschikbare budget en worden uitgevoerd op basis van de zogeheten vastgestelde minimumvariant. Met deze minimumvariant wordt de levensduur van de verharding zo lang mogelijk verlengd (in afwachting van groot onderhoud), zonder dat dit leidt tot (meer) onveilige situaties en/of (terechte) aansprakelijkheidsstellingen. Periodiek inspecteren we de wegen voor het actualiseren van MOP.

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2017-2020 zijn door de Raad één amendement (budget onderhoud wegen) en een drietal moties (Uitbreiding inzet “Smileys”knelpunt Elsloo en knelpunten wegen) op wegengebied aangenomen. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is in 2013 door u vastgesteld.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Het jaarlijks beschikbare budget besteden we aan de onderhoudswerkzaamheden.

2. Civieltechnische kunstwerken

Beleidskader

In 2012 is de MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) Civieltechnische Kunstwerken 2013–2017 vastgesteld. Onderhoud- en vervangingswerkzaamheden worden op basis van de MOP uitgevoerd. Voor het beheer van de civieltechnische kunstwerken (m.n. bruggen) is een beheersysteem operationeel. De gegevens die in het beheersysteem zitten worden regelmatig geactualiseerd en aangevuld.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

Het jaarlijks beschikbare budget besteden we aan de onderhoudswerkzaamheden.

3. Openbare verlichting

Beleidskader

In 2013 is de MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) Openbare Verlichting 2013–2017 vastgesteld. Vervanging van lichtmasten en armaturen gebeurt op basis van de MOP. Voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting participeert de gemeente Ooststellingwerf (samen met de andere Friese gemeenten en de provincie Fryslân) in de stichting ‘OV Fryslân’. De stichting verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Het jaarlijks beschikbare budget besteden we aan de onderhoudswerkzaamheden.

Groen, riolering en gebouwen

4. Groen

Beleidskader

Op 24 januari 2012 is de Notitie Groenbeleid 2011 door u vastgesteld. Hierin is de groenstructuur voor de dertien dorpen van onze gemeente vastgelegd. Met het groenstructuurplan is inzichtelijk gemaakt welk belangrijk groen in de leefomgeving aanwezig is. Ook is aangegeven welke grond door de gemeente kan worden afgestoten. Voor de uitvoering van het groenbeheer gebruiken we een groenbeheersysteem. Dit systeem wordt gebruikt om op basis van landelijke normen (IMAG-normen) te bepalen hoeveel uren nodig zijn en welk budget nodig is om het onderhoud aan de groenvoorzieningen uit te voeren. Het gemiddelde onderhoudsniveau in Ooststellingwerf is in overeenstemming met kwaliteitsniveau B van de Landelijke ‘CROW-kwaliteitscatalogus openbare ruimte’.

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2017-2020 zijn door de Raad een tweetal moties op groengebied aangenomen (zie thema 3.2 Verkeer, vervoer, wegen en groen):

  • flexibel maaibeleid
  • omvormen groen rond het gemeentehuis

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Het jaarlijks beschikbare budget besteden we aan de onderhoudswerkzaamheden.

5. Riolering

Beleidskader

In maart 2015 is het Gemeentelijk RioleringsPlan 2015-2019 (GRP 2015-2019) vastgesteld. In dit plan zijn de ambities van de gemeente op gebied van de invulling van de afvalwater- hemelwater- en grondwaterzorgplicht vastgelegd en welke activiteiten we moeten uitvoeren om deze ambities te halen. Ook is in het GRP 2015-2019 aangegeven welke kosten hiermee gemoeid zijn en op welke wijze deze kosten gedekt worden.

De rioolheffing hoeft, buiten de inflatiecorrectie, niet te stijgen gedurende de periode 2015-2019. Samen met het GRP 2015-2019 is een besparingsnotitie voorgelegd waarin omschreven wordt op welke wijze de gemeente (in samenwerking met Weststellingwerf en Opsterland) vorm geeft aan de besparingsopgave die in het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (2010) is vastgelegd. De resultaten van deze besparingsnotitie zijn verwerkt in het kostendekkingsplan dat bij het GRP 2015-2019 hoort.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
De in het GRP 2015-2019 aangegeven kosten worden gedekt door de inkomsten van de rioolheffing. Het GRP 2015-2019 is de basis voor de gemeentelijke begroting.

6. Gymnastieklokalen

Beleidskader

Per 1 januari 2015 is het “onderhoud buitenkant” van de onderwijsgebouwen overgeheveld naar de schoolbesturen. De voorziening ‘Onderhoud onderwijsgebouwen en gymlokalen’ is daarom in 2015 opgeheven. Hiervoor is de voorziening ‘Onderhoud gymnastieklokalen’ in de plaats gekomen. De instandhouding van gymnastieklokalen blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De onderlegger hiervan is de MOP 2015-2024 Gymnastieklokalen.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Sinds april 2015 is de MOP 2015-2024 gereed. De MOP wordt conform planning uitgevoerd.

7. Overige gebouwen

Beleidskader

Het onderhoud van gemeentelijke gebouwen is grotendeels in verschillende meerjarenonderhoudsplannen (MOP) opgenomen, of is gebaseerd op dagelijks noodzakelijk onderhoud. Het betreft de volgende gebouwen: het gemeentehuis, de gemeentewerf, het overslagstation, de Kompaan, molen ‘De Weijert’, gemeentelijke monumenten en woningen. De beheerplannen voor het gemeentehuis, de gemeentewerf Nanningaweg en het overslagstation Nanningaweg zijn begin 2016 afgerond. De gemeentelijke gebouwen worden periodiek geïnspecteerd voor het actualiseren van MOP.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
De reserve ‘onderhoud gebouwen bedrijfsvoering’ is omgevormd naar een onderhoudsvoorziening op basis van de vastgestelde beheerplannen.

Sport en ICT

8. Sportaccommodaties

Beleidskader

Sinds 2007 heeft de gemeente exploitatie en beheer van de sportaccommodaties in handen van derden gegeven. Dit betreft sporthal de Bongerd, het sportcomplex de Boekhorst, het Bosbad en de Steegdenhal. De exploitatieovereenkomst voor de sporthal de Bongerd, het sportcomplex de Boekhorst en het Bosbad (3 B’s) loopt tot en met 31 december 2016. De exploitatie van de Steegdenhal in Appelscha is per juni 2009 in handen van een exploitant. De overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2017. U hebt op 23 juni 2015 de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 vastgesteld. De visie gaat uit van het niet vervreemden van de 3 B’s, dat een derde partij het beheer en de exploitatie uitvoert en de dotatie aan de onderhoudsvoorziening wordt voortgezet.

Financiële gevolgen in de begroting/jaarrekening
Het meerjarenonderhoudsplan voor de Steegdenhal is geactualiseerd (MOP 2014-2017). Het onderhoud wordt planmatig uitgevoerd. Voor het onderhoud is een voorziening gevormd. De jaarlijkse dotatie is bepaald op € 21.500 (excl. BTW). Voor de 3 B’s is in 2013 de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde MOP 2013-2023 is voor de jaren 2014 t/m 2016 een dotatie aan de voorziening opgenomen van bijna € 144.000 (gebaseerd op een onderhoudsperiode van 10 jaar). Op basis van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 zetten we de jaarlijkse dotatie van € 144.000 per 2017 voort.

9. Sportterreinen

Beleidskader

Het specialistische onderhoud aan de grasvelden van de gemeentelijke sportterreinen wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De basis van de onderhoudswerkzaamheden zijn de kwaliteitscriteria van de KNVB. Op basis hiervan voeren we planmatig onderhoud aan de sportvelden uit. Dit is vastgelegd in de notitie ‘Planmatig onderhoud grassportvelden’. Het overige onderhoud voeren de sportverenigingen zelf uit. Hier krijgen de sportverenigingen een jaarlijkse vergoeding voor. Om tot een gelijkmatige verdeling van de veldrenovaties te komen is in 2013 een meerjarenonderhoudsplan 2014-2018 (renovatieplan) grassportvelden opgesteld. De raad heeft in 2016 besloten het sportcomplex Waskemeer met een wetraveld uit te breiden.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
De aard en omvang van het planmatig onderhoud aan de grassportvelden is afgestemd op de beschikbare middelen. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2014-2017 is besloten vanaf 2014 jaarlijks voor de renovatie (1 toplaag) van grassportvelden € 45.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen. De kosten voor het specialistisch onderhoud van het wetraveld Waskemeer is voor rekening van de gemeente.

10. ICT

Beleidskader

De afgelopen jaren is het rijksprogramma i-Nup en het dienstverleningsconcept “De overheid geeft Antwoord©” leidend geweest. De investeringen zijn gericht op verbeteren van werkprocessen en ICT systemen. In het OWO Informatiebeleidsplan 2016-2019 zijn de ontwikkelingen en doelen beschreven. De “digitale overheid 2017” en “Dienstverlening 2020” zijn de nieuwe richtinggevende programma’s. De aangestelde Digicommissaris voert regie op het rijks Digiprogramma gericht op de generieke digitale infrastructuur (GDI) tussen overheden en instellingen (o.a. mijnoverheid.nl, DigiD-poort, berichtenbox, eID-stelsel etc.). De verdergaande digitalisering vraagt continue onderhoud en aandacht voor beveiliging en beschikbaarheid van systemen. Het borgen van het prestatieniveau van de ICT systemen nu en in de toekomst is zeer belangrijk voor de gemeente. In het meerjarig investeringsplan ICT/Dienstverleningen zijn o.a. de vervangingsinvesteringen opgenomen. Ooststellingwerf en Weststellingwerf hanteren eenzelfde schema, zodat inkoopvoordelen gerealiseerd kunnen worden. Onderzocht wordt hoe te komen tot een OWO ICT begroting en vervangingsschema. In het I&A jaarplan zijn de meer projectmatige activiteiten opgenomen, zoals het uniformeren van het applicatielandschap van (OWO) vakafdelingen. Werkzaamheden worden sinds 2015 vanuit een OWO team uitgevoerd.

Financiële gevolgen in de begroting/jaarrekening
De ICT projecten zijn afgestemd op de beschikbare middelen. De exploitatie kosten blijven onverminderd hoog, o.a. door hoge licentiekosten. Door jaarlijks eventuele overschotten over te hevelen, zoals met de raad afgesproken, kunnen we tekorten in latere jaarschijven opvangen en lijken de middelen vooralsnog voldoende om onze ambities te realiseren en de exploitatie te dekken. Het is nog niet duidelijk wat het effect van een gezamenlijke OWO ICT begroting is. Eventuele tekorten (of overschotten) worden verantwoord in de Berap/Marap, dan wel betrokken bij de Programmabegroting.