Overzicht incidentele lasten en baten

bedragen x € 1.000

Incidentele lasten en baten

Lasten

Baten

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2 Welzijn en Educatie

2.1 Thema Kunst & Cultuur

Kunst en Cultuur (coalitieakkoord), dekking algemene reserve

- 10

10

Dorpsbudgetten (coalitieakkoord), dekking algemene reserve

- 25

25

Fonds Ooststellingwerf, dekking algemene reserve

- 334

334

2.3 Thema Sport

Sportstimulering, dekking Nationaal Actieplan Sport&Bewegen gelden

- 92

- 92

92

92

en algemene uitkering gemeentefonds

Sportterrein Waskemeer, dekking algemene reserve

- 180

180

2.4 Thema Volksgezondheid

Stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS), dekking

- 97

97

algemene uitkering gemeentefonds

3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen

3.1 Thema Economische ontwikkelingen

Meerdaagse evenementen, dekking algemene reserve

- 8

8

Gebouw Ecomunity center, dekking algemene reserve

- 271

- 729

271

729

Voorbereidingskosten Ecomunity center, dekking reserve strategische

- 50

50

projecten

3.2 Thema Openbare ruimte

Verkoop overhoeken/snippergroen, dekking algemene reserve

5

5

Belijning wegen/graskeien (coalitieakkoord), dekking algemene reserve

- 10

10

Vergoeding overdracht N381 via algemene reserve

37

22

6 Bestuur en Dienstverlening

6.1 Bestuur

Verstrekking Ipads algemeen bestuur na verkiezingen

- 19

Verplichting voormalig wethouder

- 66

- 16

Verkiezingen, in 2020 zijn er drie verkiezingen gepland

- 25

Documentaire Informatie Voorziening (nieuw beleid 2016)

- 30

6.3 Financiёn

Onderhoud gemeentehuis, dekking reserve onderhoud geb. bedrijfsv.

Uitvoeringscapaciteit Sociaal Domein, dekking reserve Sociaal Domein

- 71

71

Totaal incidentele lasten en baten

- 1.244

- 856

-

- 25

1.190

848

-

-

Saldo incidentele lasten en baten

- 54

- 8

- 25

Overzicht is exclusief lasten en baten nieuw beleid en dekkingsplan. Bedragen > € 5.000