Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen

Nr.

Amendementen en moties

Besluit raad 28-6-16

Toelichting

Amendementen

1

Mantelzorgen vanaf je 18e

Aangenomen

In thema 1.2 WMO is de volgende tekst toegevoegd (Wat gaan we ervoor doen?): De inzet van mantelzorgers onder de 18 jaar wordt niet meegenomen bij de afweging welke ondersteuning op zijn plaats is.

2

Realisatie breedband

Aangenomen

In deelthema 3.1.3 werkgelegenheid: Samen met de provincie Fryslân en andere Friese gemeenten overwegen we deel te gaan in Kabelbedrijf Noord. De bijdrage per gemeente is maximaal eenmalig € 0,5 miljoen. De verdere uitwerking en de wijze van participatie in het netwerkbedrijf wordt op dit moment verder onderzocht. We stellen voor dit bedrag hiervoor te reserveren.

3

Budget onderhoud wegen

Aangenomen

Zie thema 3.2 Verkeer & vervoer, wegen en groen: Om het MOP Wegen uit te voeren zetten we eenmalig € 1.000.000 extra in om in de periode 2017 tot en met 2020 te besteden (jaarlijks € 250.000).

5

Bevriezing OZB

Aangenomen

U hebt besloten de tarieven OZB voor het jaar 2017 niet trendmatig te verhogen. Dit hebben we in de primitieve begroting overeenkomstig verwerkt.

6

Lastenverlichting afvalstoffenheffing

Aangenomen

In de aanbiedingsbrief - onderdeel 'Nieuwe eenmalige bestedingen begrotingsruimte 2017 - 2020' staat het volgende vermeld: Door uitvoering te geven aan amendement A6 (lastenverlichting afvalstoffenheffing - Kaderbrief 2017-2020) stellen we voor de lastenverlichting vanaf 2017 in eerste instantie te beperken tot € 950.000 en daardoor aldus de hogere eenmalige bestedingen te dekken. We stellen voor om in 2017, bij de behandeling van de Kaderbrief 2018-2021, verschillende scenario’s ‘verlaging lokale lastendruk’ met u door te nemen.

Moties

4

Extra re-integratie gelden

Overgenomen

Zie deelthema 1.3.1 Participatie algemeen: De komende twee jaar gaan we het ongedeeld participatiebudget daarom met € 200.000 verhogen. We stellen voor deze verhoging van in totaal € 400.000 te dekken uit de reserve Sociaal Domein.

5

Jubileum 500 jaar Stellingwerven

Overgenomen

Zie thema 6.1 Bestuur: Voor het samen met inwoners samenstellen van het jubileumprogramma is in 2017 € 250.000 nodig. Dit bedrag wordt besteed aan: kosten campagne 500 jaar Ooststellingwerf, (organisatie) kosten begin en eindactiviteit en kosten festiviteiten feestmaand september 2017.

7

Bij- of nascholing laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen (taalnetwerk)

Aangenomen

Zie deelthema 2.2.1 Onderwijs algemeen: Laaggeletterdheid komt voor bij een grote en diverse groep mensen. Laaggeletterdheid is een belemmering bij participatie van deze inwoners. Door de drie lokale Digi-Taalhuizen, het ontwikkelen van deskundigheid bij professionals en vrijwilligers en het Taalnetwerk wordt gewerkt aan het vinden van laaggeletterden en hen vervolgens ondersteunen bij het leren lezen en schrijven.

8

Extra ondersteuning dyscalculie en dyslexie

Aangenomen

Zie deelthema 2.2.1 Onderwijs algemeen: Als uit onderzoek blijkt dat extra ondersteuning vanuit de gemeente gefaciliteerd op zijn plaats is, dan leggen we dit aan u voor.

9

Schoolzwemmen basisonderwijs

Aangenomen

Zie deelthema 2.2.1 Onderwijs algemeen: In de eerste helft van het schooljaar 2016-2017 wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn m.b.t. schoolzwemmen.

10

Budget buurtsportcoaches

Aangehouden

Zie deelthema 2.3.1 Sport algemeen: Voor het continueren van het project buursportcoaches is in 2017 en in 2018 € 12.500 nodig. Dit budget is aanvullend op de bestaande budgetten voor sport, gezondheid, veiligheid en de rijksbijdrage. We stellen voor deze bedragen beschikbaar te stellen.

13

Flexibel maaibeleid

Aangenomen

Zie thema 3.2 Verkeer & vervoer, wegen en groen: Bij een positieve evaluatie van het flexibel maaibeleid wordt een voorstel gedaan hoe dit beleid te continueren in 2017 en verder.

14

Vooraanzicht gemeentehuis (onderhoud tuinen en grasvelden)

Aangenomen

Zie thema 3.2 Verkeer & vervoer, wegen en groen: We gaan door middel van een scholingsproject, re-integratieproject of andere innovatieve oplossing onderzoeken hoe de onderhoudstoestand van de directe omgeving van het gemeentehuis éénmalig verbeterd kan worden en structureel instant kan worden gehouden. De lasten voor de komende vier jaar begroten we op € 50.000.

15

Knelpunten wegen

Aangenomen

Zie thema 3.2 Verkeer & vervoer, wegen en groen: Het onderhoudsbudget wegen voorziet niet in het reconstrueren van verkeersonveilige situaties. Voor het opheffen van gevaarlijke of ongewenste situaties in het verkeer stellen we voor een budget knelpunten van € 75.000 in 2018 beschikbaar te stellen.

16

Knelpunt Elsloo

Aangenomen

Zie thema 3.2 Verkeer & vervoer, wegen en groen: In het GVVP staat de kruising Bûtenweg/Eikenhorst/De Riete te Elsloo aangemerkt als een subjectief onveilige situatie. In 2017 wordt deze kruising aangepast voor een bedrag van € 75.000.

17

Uitbreiding inzet “Smileys”

Aangenomen

Zie thema 3.2 Verkeer & vervoer, wegen en groen: Ter vergroting van de verkeersveiligheid zetten we nu vier zgn. ‘smileys’ in. We stellen voor in 2017 een extra ‘smiley’ aan te schaffen van € 3.500.

20

Structureel budget voor het milieu

Aangenomen

Zie deelthema 3.3.1 Milieubeleidsplan: We stellen voor € 50.000 eenmalig en vanaf 2018 een structureel budget beschikbaar te stellen van € 100.000. Het eenmalige budget kan gedekt worden het de eenmalige begrotingsruimte. Het jaarlijkse bedrag wordt vanaf 2018 gedekt uit de opbrengsten zonnepaneelvelden.

21

Instellen fonds duurzame energie

Overgenomen

Zie deelthema 3.3.1 Milieubeleidsplan: We stellen voor medio november 2016 een revolverend fonds te openen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) waaruit duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt. In totaal storten we eenmalig € 300.000. De jaarlijkse financieringslasten bedragen in totaal € 21.000.

24

Afvalvouchers

Aangenomen

Zie deelthema 3.3.2 Afal: U hebt besloten tot 100% kostendekkend tarief afvalstoffenheffing. Volgens dit principe wordt het verstekken van afvalvouchers verrekend met de tarieven Afvalstoffenheffing. Het vaste deel Afvalstoffenheffing zou daardoor moeten worden verhoogd. Naar onze mening staat de geste naar de burger niet in verhouding staat tot de kosten. Ook biedt het geen continuïteit voor de jaren 2018 e.v. en draagt dit onvoldoende bij aan de doelstelling van verbeterde afvalscheiding en minder afval.

25

Cursus politiek actief worden

Overgenomen

Zie thema 6.1 Bestuur: We stellen voor in 2017 € 5.000 te ramen (in de 2e marap van 2016 is ook € 5.000 geraamd).

26

Onderzoek eindigheid precariogelden

Overgenomen

In de aanbiedingsbrief - onderdeel 'precariobelasting' staat het volgende vermeld: Bij de behandeling van de Kaderbrief in 2017 komen we conform het verzoek in de motie met een uitgewerkt voorstel. Voor 2017 blijft de geraamde inkomst van de precariobelasting gehandhaafd.