Paragraaf 6

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen beschikbaar heeft gestel die ze kwijt is in geval van faillissement van de partij. De gemeente heeft ook een financieel belang als de verbonden partij haar financiële problemen kan verhalen op de gemeente. Elke verbonden partij draagt direct of indirect bij aan de beleidsdoelen van de gemeente. De verbonden partijen bestaan uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en overige verbonden partijen.

Algemene beleidslijn

Elke verbonden partij draagt direct of indirect bij aan de beleidsdoelen van de gemeente. In deze begroting nemen wij voor het eerst, in het kader van vernieuwing BBV, in de verschillende programma’s informatie op over verbonden partijen. In de programma’s wordt aangegeven op welke wijze de verbonden partij aansluit met het eigen beleid, de activiteiten en welke risico’s er zijn met betrekking tot de samenwerking. Deze paragraaf is vereenvoudigd tot een totaalbeeld van participaties in verbonden partijen en de financiële aspecten.

Verbonden partijen zijn (participaties in) gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen en vennootschappen. Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang verstaan we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijtraakt in geval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

Deelname in een verbonden partij is een alternatief voor enerzijds het zelf uitvoeren van gemeentelijke taken of anderzijds het uitbesteden van deze taken door de gemeente. Het uitgangspunt is dat wij alleen deelnemen in een verbonden partij als we daarmee een publiek belang dienen. Er kunnen verschillende redenen zijn om deel te nemen in een verbonden partij, bijvoorbeeld:

 1. Efficiencyvoordelen: kostenvoordeel door samenwerking;
 2. Risicospreiding: het delen van (financiële) risico’s met andere partijen;
 3. Kennisvoordeel: gebruik maken van elkaars kennis en expertise;
 4. Bestuurlijke kracht/effectiviteit: deelnemers staan samen sterker;
 5. Katalysatorfunctie: de gemeente als belangrijke initiërende factor.

We streven naar het efficiënt uitvoeren van gemeentelijke taken op basis van samenwerking waarbij de sturingselementen zoals transparantie, kaderstelling, verantwoording en controle voldoende gewaarborgd zijn.

Gemeenschappelijke regelingen

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten nemen deel in deze GR. Dit betekent naast Ooststellingwerf nog 23 andere gemeenten. Er vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten over (de uitvoer van) deze regeling in het portefeuillehouders overleg.

Financieel belang

De centrumgemeente berekent de integrale kosten voor haar dienstverlening door aan gemeenten. De kosten voor de dienstverlening bestaan uit kosten voor instandhouding en kosten voor taakuitvoering. De kosten voor instandhouding worden onder gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantal van elke gemeente met peildatum 1 januari van jaar t-1. De kosten voor uitvoering van taken worden verdeeld onder gemeenten op basis van het percentuele aandeel dat een gemeente toekomt in het totaal van aantallen cliënten op basis van de Jeugdwet. De kosten bedroegen op basis van nacalculatie voor 2015 circa € 44.250. De kosten voor 2016 en 2017 zullen in lijn liggen met 2015.

Vermogen x € 1.000

Het resultaat wordt verrekend met de bijdragen van de gemeente derhalve is geen sprake van vermogen.

Resultaat x € 1.000

€ 323 (2015)

Verband

Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een gemeenschappelijke regeling met de 24 Friese gemeenten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk bestaan er gremia waarin (één van de) OWO-gemeente(n) vertegenwoordigd zijn.

 • Deelname in Algemeen Bestuur (AB) van de VRF (drie burgemeesters);
 • Deelname in Dagelijks Bestuur (DB) van de VRF (burgemeester Oosterman);
 • Deelname in Bestuurscommissie Veiligheid van de VRF (drie burgemeesters);
 • Deelname in Agendacommissie Veiligheid van de VRF (burgemeester Oosterman);
 • Deelname in Bestuurscommissie Gezondheid (drie pfh’s);
 • Deelname in Agendacommissie Gezondheid (Heerenveen);
 • Deelname in POOK (Plenair Overleg Oranje Kolom) drie gemeentesecretarissen;
 • Deelname in ambtelijk regionaal overleg (zowel VRF-breed als in district Zuidoost) door drie AOV’ers.

Financieel belang

Bijdrage 2017 € 2.062.522

1. OGZ € 151.047

2. Jeugdgezondheidszorg € 672.094

3. Veiligheid € 69.920

4. Brandweer € 1.169.461

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

1-1-2015 € 6.589

1-1-2015 € 53.964

31-12-2015 € 2.116

31-12-2015 € 52.702

Resultaat x € 1.000

€ -721 (2015)

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Gemeente Ooststellingwerf nog zeven gemeenten deel.

Vertegenwoordiging in dagelijks en algemeen bestuur: wethouder Van Esch.

Financieel belang

Onze bijdrage in het negatieve subsidieresultaat over 2017 is begroot op € 330.000. Het aantal SE's voor 2017 begroot is 139. De kosten per SE bedragen € 29.209 terwijl de inkomsten per SE (fictief binnen het ongedeelde Participatiebudget) € 24.609 bedragen. De definitieve afrekening over 2015 is nog niet bekend.

Vermogen x € 1.000*

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

€ 0

01-01-2014 € 16.870

31-12-2014 € 15.627

Resultaat x € 1.000*

€ 0 (2014)

* Cijfers 2015 nog niet beschikbaar.

Verband

Recreatieschap Drenthe te Diever

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle 12 Drentse gemeenten. Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Welle.

Financieel belang

Bijdrage 2017: € 54.662

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

1-1-2015 € 622

1-1-2015 € 606

31-12-2015 € 594

31-12-2015 € 501

Resultaat x € 1.000

€ 1 (2015)

Verband

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân.

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Welle.

Financieel belang

Bijdrage 2017 € 194.000

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

1-1-2015 € 1.245

1-1-2015 € 2.975

31-12-2015 € 1.159

31-12-2015 € 1.272

Resultaat x € 1.000

€ 1.159 (2015)

Verband

Hûs en Hiem te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een gemeenschappelijke regeling van deelnemende gemeenten op het gebied van de bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de Provincie Fryslân. Vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur door wethouder de Boer.

Financieel belang

Voor de dienstverlening biedt de gemeente geen vergoeding aan deze GR. Leges die de GR - Hûs en Hiem bij de gemeente in rekening brengt worden 1:1 doorberekend naar de aanvrager. De gemeenschappelijke regeling is budgetneutraal.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

1-1-2015 € 138

1-1-2015 € 97

31-12-2015 € 183

31-12-2015 € 77

Resultaat x € 1.000

€ 46 (2015)

Deelnemingen

Verband

Caparis NV te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Ooststellingwerf nog zeven gemeenten deel. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) door wethouder Welle.

Financieel belang

Vanuit de NV verwachten we over 2016 een positief bedrijfsresultaat van € 2.914.000 (op basis van de begroting 2016).

Vermogen x € 1.000*

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

01-01-2014 € 1.341

01-01-2014 € 18.711

31-12-2014 € 5.668

31-12-2014 € 14.983

Resultaat x € 1.000

€ 2.914 (op basis van de begroting 2016)

* Cijfers 2015 nog niet beschikbaar.

Verband

Omrin:

a. Afvalsturing Friesland N.V. (OMRIN) te Leeuwarden

b. N.V. Fryslân Miljeu te Leeuwarden

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door wethouder Welle.

Financieel belang

Aandelenkapitaal:

a. € 54.457

b. € 46.807

Het uitbetaalde dividend over 2014 bedraagt € 0 (Omrin) en € 3.649 (Fryslân Miljeu). In 2014 was het resultaat voor Omrin negatief, dus is er geen dividend uitgekeerd.

Vermogen x € 1.000

a. Eigen vermogen:

a. Vreemd vermogen

1-1-2015 € 41.939

1-1-2015 € 184.584

31-12-2015 € 43.108

31-12-2015 € 183.242

b. Eigen vermogen:

b. Vreemd vermogen

1-1-2015 € 5.796

1-1-2015 € 18.600

31-12-2015 € 6.970

31-12-2015 € 16.210

Resultaat x € 1.000

a. € 1.169 (2015)

b. € 1.635 (2015)

Verband

Enexis (voorheen Essent) + alle BV’s die zijn ontstaan uit de verkoop van Essent te Den Bosch

Financieel belang

Het uitgekeerde dividend over 2014 bedraagt € 30.723.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

1-1-2015 € 3.516.700

1-1-2015 € 2.900.300

31-12-2015 € 3.607.700

31-12-2015 € 3.471.700

Resultaat x € 1.000

€ 223.100 (2015)

NB. voornemen om de aandelen Enexis te verkopen per 31-12-2016.

Verband

N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag

Financieel belang

18.720 aandelen a € 2,50 nominaal. Het dividend over 2015 is € 19.094

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

1-1-2015 € 3.582.000

1-1-2015 € 149.923.000

31-12-2015 € 4.163.000

31-12-2015 € 145.348.000

Resultaat x € 1.000

€ 226.000 (2015)

Overige verbonden partijen

Verband

Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde

Financieel belang

De gemeente staat garant voor een lening van € 1 miljoen.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

1-1-2015: € 58

1-1-2015: € 1.434

31-12-2015: € 59

31-12-2015: € 1.494

Resultaat x € 1.000

€ 1 (2015)

Verband

OWO-samenwerking

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Gemeente Weststellingwerf en gemeente Opsterland

In de praktijk

Het samenvoegen van bedrijfsonderdelen uit het Procesplan is bijna voltooid. We bouwen drie OWO-afdelingen, elk in één van de gemeenten, waarin we activiteiten voor 80.000 inwoners samenvoegen. Gerealiseerd zijn inmiddels voor OWO: afdeling Belastingen en Vastgoedinformatie, afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving en delen van de afdeling Bedrijfsvoering (onderdelen PSA en FA+, DIV en I&A). Het OWO team backoffice Sociaal Domein is nog in voorbereiding (streefdatum 1 juli 2017 operationeel).

Op diverse beleidsterreinen vindt ambtelijke en (vaak ook) bestuurlijke afstemming plaats. Diverse OWO-portefeuillehouders overleggen vinden plaats. Het gezamenlijk extern optrekken doen we vooral op dossiers als sociaal domein, veiligheidsregio, streekagenda en RUD/FUMO.