Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Rekening
2013

Rekening
2014

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Sociale structuur

Aantal inwoners *1)

25.836

25.672

25.617

25.570

25.521

van 0 - 19 jaar

5.841

5.702

5.599

5.483

5.522

van 20 - 64 jaar

14.797

14.586

14.461

14.348

14.168

van 65 jaar en ouder

5.198

5.384

5.557

5.739

5.831

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden

483

540

575

565

619

WWB

448

502

525

515

559

IOAW/IOAZ

35

38

50

50

60

Fysieke structuur

Oppervlakte (in ha.)

22.611

22.611

22.611

22.611

22.611

binnenwater

214

214

214

214

214

land

22.397

22.397

22.397

22.397

22.397

Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) *2)

12.095

12.093

11.721

11.731

11.760

Lengte van wegen (in km.) *3)

381

381

381

387

387

binnen de bebouwde kom

132

132

132

132

132

buiten de bebouwde kom

249

249

249

255

255

Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.)

76

76

76

78

78

Lengte van waterwegen (in km.)

32

32

32

32

32

Openbaar groen (in ha.) *3)

beplanting

88

88

88

88

88

gras

195

198

197

207

207

Aantal bomen langs wegen en openbaar groen

36.205

35.742

35.742

36.011

36.300

Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen

12.077

12.127

12.166

12.170

12.179

Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningsjaar.

  • *1) Vanaf de begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd
  • *2) Per 2015 gelden nieuwe aantallen voor de woonruimten voor de berekening van de algemene uitkering als gevolg van wet BAG. De negatieve aanpassing zit in de bijzondere woongebouwen (o.a. verzorgingstehuizen).
  • *3) Per 1-1-2016 is het traject van de N381 tussen Donkerbroek-Oosterwolde overgedragen aan de gemeente.

bedragen x € 1.000

Financiële kerngegevens

Rekening
2013

Rekening
2014

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Exploitatie

Exploitatielasten *1)

61.994

64.368

72.371

69.988

70.069

Opbrengst belastingen

5.019

4.926

4.424

4.976

4.414

Opbrengst onroerendezaakbelasting

2.727

2.678

2.779

2.804

2.780

Algemene uitkering gemeentefonds *2)

26.089

27.387

25.167

25.309

25.086

Boekwaarde vaste activa

75.996

72.861

69.795

69.975

69.509

Balans

Vaste schuld

41.459

35.663

35.111

33.552

31.893

Eigen financieringsmiddelen

44.183

44.054

44.038

39.110

34.206

Reserves

35.843

35.843

29.686

27.149

23.276

Voorzieningen

8.341

8.211

14.352

11.961

11.091

Overig

Loonkosten

10.772

10.659

10.306

10.436

10.953

Bijdragen en subsidies *3)

3.569

2.994

6.865

4.290

4.601

*1) De toename van de exploitatielasten is het gevolg van het opnemen van de lasten als gevolg van de decentralisatie 3D's.
*2) Exclusief integratie-uitkering Sociaal Domein
*3) Subsidies als gevolg van het Sociaal Domein zijn nu ook opgenomen

bedragen in euro's

Financiële kerngegevens per inwoner

Rekening
2013

Rekening
2014

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Exploitatie

Exploitatielasten

2.400

2.510

2.830

2.740

2.750

Opbrengst belastingen

190

190

170

190

170

Opbrengst onroerendezaakbelasting

110

100

110

110

110

Algemene uitkering gemeentefonds

1.010

1.070

980

990

980

Boekwaarde vaste activa

2.940

2.840

2.720

2.740

2.720

Balans

Vaste schuld

1.600

1.390

1.370

1.310

1.250

Eigen financieringsmiddelen

1.710

1.720

1.720

1.530

1.340

Reserves

1.390

1.400

1.160

1.060

910

Voorzieningen

320

320

560

470

430

Overig

Loonkosten

420

420

400

410

430

Bijdragen en subsidies

140

120

270

170

180