Paragraaf 5

Bedrijfsvoering

De gemeente Ooststellingwerf is een zelfbewuste plattelandsgemeente die open, zakelijk en betrokken samenwerkt om collectieve belangen te behartigen en te realiseren voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Deze missie vraagt om een organisatie die competent en flexibel is om in te kunnen spelen op de steeds veranderende vraag uit de omgeving. Als organisatie willen we verbindend zijn, in contact en willen we eigen kracht stimuleren en ondersteunen. De komende jaren willen we verder investeren in het ontwikkelen van de organisatie en het continue verbeteren van de bedrijfsvoeringsprocessen.

Interbestuurlijk toezicht en Human resources management

Interbestuurlijk toezicht

In 2017 blijven we uitvoering geven aan de Wet revitalisering generiek toezicht. Deze wet zorgt voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat het interbestuurlijk toezicht verschuift van verticaal toezicht (provincie-raad) naar horizontale verantwoording (college-raad). De provinciale toetsing vindt plaats op onze wettelijke taken voortvloeiende uit de: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Waterwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de Archiefwet, de Monumentenwet en de Huisvestingswet (statushouders).

Om te borgen dat het Interbestuurlijk Toezicht de aandacht blijft houden die het verdient, hebben we het Interbestuurlijk Toezicht opgenomen in onze monitor juridische kwaliteitszorg en volgen we de voortgang. Elk jaar leveren we de te beoordelen stukken voor 15 juli aan bij de provincie. Op basis hiervan kan de provincie toetsen of onze gemeente voldoet aan de wettelijke bepalingen uit voornoemde wetgeving. We informeren de raad via een mededeling over de beoordeling van de provincie en de verantwoording van het college. De borging en uitvoering kunnen we binnen bestaande budgetten uitvoeren. Onze inwoners kunnen blijven vertrouwen op een goed bestuur dat toezicht houdt op een goede uitvoering van haar wettelijke verplichtingen.

Human Resource Management

Medewerkers die goed zijn in hun vak, extern gericht zijn en lef hebben zijn een onmisbare schakel in het realiseren van onze doelen. Het personeelsbeleid is bedoeld om een goede aansluiting te realiseren van kennis en kunde van medewerkers op de organisatiedoelen. In 2016 zijn we gestart met de evaluatie - en doorontwikkeling van het strategisch personeelsbeleid om aan te sluiten bij de nieuwe koers van het college gericht op verbeteren en vernieuwen. Het nieuwe personeelsbeleid geeft antwoord op de vraag hoe we het menselijk talent op zo'n manier in stelling brengen en richten dat het optimaal bijdraagt aan de organisatiedoelen. Het heeft betrekking op de ontwikkeling van kwaliteiten van medewerkers, teams en de stijl van leidinggeven. Het nieuwe beleid zal begin 2017 gereed zijn.

Financiën planning en control & Juridische kwaliteitszorg

Financiën, Planning & Control

De financiële functie voorziet de raad, het college en de organisatie van actuele en volledige financiële informatie voor de ondersteuning van de gemeentelijke beleidsontwikkeling en uitvoering. Deze functie is gericht op een duurzame en gezonde financiële positie van de gemeente. Kwaliteit, snelheid en toegankelijkheid spelen in deze processen een belangrijke rol. We streven naar kwalitatief betere Planning & Control documenten in kortere tijd. Digitaliseren is hierin een belangrijke ontwikkeling.
Begin april 2016 is de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking getreden. Vergelijkbaarheid tussen gemeenten, toegankelijkheid en transparantie van informatie staan centraal in de wijziging van het BBV. In deze begroting zijn de wijzigingen opgenomen en/of verwerkt.

In 2017 ligt onze focus op de verdere vormgeving van de planning & controle cyclus (bijv. online presentatie van alle P&C documenten) en de daaronder liggende administratieve processen, OWO-harmonisatie van het financiële pakket, monitoring van de OWO-kosten en verevening, doorontwikkelen van geïntegreerd risicomanagement en voorbereiden en implementeren van de nieuwe BBV en de VPB.

Juridische kwaliteitszorg

De juridische functie, zowel in de vakafdelingen als in het cluster Bestuurlijk Juridische Zaken van team Bedrijfsvoering, bevordert de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen en ondersteunt het bestuur en de organisatie met juridische advisering bij beleidsontwikkeling en uitvoering. We blijven investeren in kennis en kunde (door informatie-uitwisseling, casusanalyse, opleidingen en trainingen) en vroegtijdige betrokkenheid van de juridisch adviseurs van BJZ bij dossiers. We blijven de “informele aanpak” stimuleren en inzetten, eerst het goede gesprek. We zetten met goed resultaat (pre)mediation in. De jaarverslagen van de Algemene en de Sociale Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften en de klachtenfunctionaris laten dit ook zien. De jaarverslagen over 2015 van de Algemene en de Sociale Kamer leggen vooral de vinger bij de tijdigheid van besluitvorming. Voor de komende periode is de tijdigheid van besluitvorming (zowel op aanvragen als op bezwaren) dan ook een belangrijk aandachtspunt. Bewustwording en borging van de juridische kwaliteit zijn verankerd in de JKZ-teamplannen, het platform Juridisch Vakberaad en in de monitoring van de tien vastgestelde normen voor juridische kwaliteit door het CMT.

Rechtmatigheid, Inkoop en Informatiebeveiliging

Rechtmatigheid

Betrouwbaarheid en aantoonbaar werken binnen wet & regelgeving is een belangrijk punt voor de gemeente. Borging van ons rechtmatig handelen, verankeren we in onze (inkoop)processen. De inrichting is zodanig dat afwijkingen gesignaleerd en gecorrigeerd worden. Jaarlijks leggen we in het Intern Controle plan de uitvoering van de verbijzonderde interne rechtmatigheidscontrole vast. De afgelopen jaren heeft de managementletter een sterk afnemend aantal aandachtspunten laten zien. De verklaring van de externe accountant geeft een beeld van de mate van beheersing, het “in control zijn” van de gemeente.

Inkoop

Belangrijke speerpunten zijn: lokale inkoop, social return on investment en het verbeteren van leveranciersrelaties door toepassing van past performance. Daarnaast zal de effectuering van beleid en het hanteren van de inkoopkalender extra aandacht krijgen. Tot slot blijven we duurzaamheid promoten en houden we als gemeenten onze voorbeeldfunctie.

Informatiebeveiliging

Inwoners, ondernemingen en instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met (persoon)gegevens. In ons meerjaren “Algemeen Informatie beveiligingsbeleid” ligt vast hoe de gemeente hier mee omgaat. De beveiligingsfunctionaris zorgt voor de coördinatie en toezicht op de naleving van beveiligingsmaatregelen en –procedures voor elk onderdeel van het informatiebeveilingsbeleid. Jaarlijks worden door middel van zelfevaluatie en externe audits de maatregelen getoetst voor de waardedocumenten, BRP, BAG, DigiD en Suwinet. Tevens wordt ons netwerk regelmatig getoetst om risico’s op fraude en hacken te detecteren en zo mogelijk te voorkomen. Beveiliging van onze gegevens en sturen op het gedrag van medewerkers vraagt continue aandacht en investeringen.

Communicatie, ICT en OWO afdelingen

Communicatie

De gemeente opereert in een sterk veranderende omgeving, waarin ook communicatie een andere invulling krijgt. Inspelen op de belangrijke trends en borgen van een eenduidige profilering en beeld van de gemeente over alle projecten en activiteiten heen is een belangrijke functie van de communicatieadviseurs. Naast uitvoerende activiteiten, richt de taak van de communicatiefunctie zich vooral op stimuleren, coachen en ontwikkelen van communicatie-bewustzijn en communicatievaardigheden van de organisatie om proactief in contact te zijn met de omgeving. In 2017 en verder ligt de focus op: participatie, eigen kracht en samenwerken.

Informatie- en communicatietechnologie

Het jaar 2017 staat net als voorgaande jaren in het teken van de verdere integratie van de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)-systemen binnen OWO. De complexiteit van het ontvlechten van systemen, applicaties en communicatiecomponenten legt flink beslag op de capaciteit van I&A. De ingeslagen weg continueren we komend jaar met als doelstelling één beheeromgeving te creëren waardoor we minder meerkosten maken en we kwetsbaarheid reduceren.

In het laatste kwartaal van 2016 wordt een nieuw meerjarig Informatiebeleidsplan voor OWO opgeleverd. Hierin wordt de richting waarin de gemeentelijke informatievoorziening zich in de periode 2017-2020 zal ontwikkelen beschreven. Daarnaast is ook voor 2017 rekening gehouden met een budget van € 150.000 per OWO-gemeente voor de verdere doorontwikkeling van de informatievoorziening.

OWO afdelingen

In 2017 realiseren we de Backoffice Sociaal Domein in de gemeente Ooststellingwerf. Daarmee is het bouwproces van de gezamenlijke OWO afdelingen gereed. De OWO afdelingen zijn de afdelingen Belastingen & VastgoediInformatie en Backoffice Sociaal Domein (BVI/BOSD, gehuisvest in Oosterwolde), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH, gehuisvest in Gorredijk) en Bedrijfsvoering (BV, gehuisvest in Wolvega).

Ook in 2017 zullen we bij de OWO afdelingen de processen verder harmoniseren om het effect van samenvoeging groter te maken. Dit finetunen zal de komende jaren zijn beslag krijgen en nog meer zorgen voor toevoeging van waarde en opbrengsten van de 3K’s: Meer Kwaliteit, vermindering Kwetsbaarheid en minder (meer) Kosten. De OWO afdelingen gaan in 2017 door met het verder meedenken en handelen in het belang van de onderlinge meerwaarde. Daarbij zullen de OWO afdelingen hun nut en toegevoegde waarde consolideren daar waar dat moet en innoveren en nieuwe meerwaarde creëren daar waar dat (nog) kan. De OWO afdelingen vormen met zo’n 140 fte en een grote hoeveelheid aan werkzaamheden en diensten een substantieel deel van de gemeentelijke organisatie. Het levert slagkracht, beperkt de kwetsbaarheid, borgt de kwaliteit van de dienstverlening en breidt deze uit, verlaagd of beperkt de kosten en draagt daarmee bij aan gemeentelijke bestuurskracht.