Budgetten per programma

In bijgaand overzicht treft u de budgetten per begrotingsprogramma aan op basis van bestaand beleid. Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten. Per jaarschijf kunt u het resultaat voor en na bestemming aflezen. In de bijlage ‘Overzicht reserves en voorzieningen 2015 - 2020’ vindt u een gespecificeerd meerjarenoverzicht per reserve en per voorziening. Het totaaloverzicht Programmabegroting 2017-2020 geeft, in het kader van de dualisering, het autorisatieniveau van de raad aan. Dit gebeurt namelijk op programmaniveau. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Dit is dus ook het niveau waarop u wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het nieuwe beleid. De documenten voor de planning en controlcyclus worden op dit niveau afgestemd.

Noodzakelijke mutaties op programmaniveau in de loop van het dienstjaar leggen wij door middel van een begrotingswijzing aan u voor. De programmabegroting is de basis voor de productenbegroting en de leidraad voor het uitvoeren van het geformuleerde beleid.

bedragen x € 1.000

Programmabegroting

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

MJB
2018

MJB
2019

MJB
2020

Resultaat voor bestemming

Lasten

1. Sociale Domein

- 26.242

- 28.817

- 27.834

- 28.978

- 28.914

- 28.964

2. Welzijn & educatie

- 7.298

- 8.478

- 7.741

- 7.105

- 6.979

- 6.992

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

- 13.319

- 13.951

- 8.614

- 9.059

- 7.723

- 7.821

5. Openbare orde en veiligheid

- 1.503

- 1.529

- 1.618

- 1.655

- 1.664

- 1.678

6. Bestuur & Dienstverlening

- 24.010

- 25.796

- 24.262

- 23.149

- 22.370

- 22.437

Totaal Lasten

- 72.372

- 78.571

- 70.069

- 69.947

- 67.651

- 67.891

Baten

1. Sociale Domein

24.523

9.008

9.123

9.276

9.449

9.509

2. Welzijn & educatie

548

501

407

406

406

406

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

8.376

8.625

7.410

7.521

8.252

7.626

5. Openbare orde en veiligheid

235

14

-

-

-

-

6. Bestuur & Dienstverlening

39.443

54.145

52.192

51.999

50.851

50.651

Totaal Baten

73.126

72.293

69.131

69.202

68.957

68.193

Resultaat voor bestemming

754

- 6.278

- 938

- 745

1.307

302

Mutatie reserves

Toevoegingen

- 7.687

- 1.827

- 8

- 74

- 1.431

- 708

Onttrekkingen

10.129

9.527

1.429

1.166

336

296

Mutatie reserves

2.442

7.700

1.421

1.092

- 1.095

- 412

Resultaat na bestemming

3.196

1.422

483

347

212

- 110