Uitwerking besteding eenmalige begrotingsruimte

We stellen voor de eenmalige bestedingen van € 5,7 miljoen te dekken uit het vrij besteedbare deel binnen de Algemene reserve en de Reserve Strategische projecten. Een bedrag van € 5 miljoen onttrekken we uit de Algemene reserve. De investeringslasten voor het Masterplan Appelscha van € 700.000 dekken we uit de Reserve Strategische projecten. Met ingang van 2017 is de systematiek van activeren en afschrijven gelijk getrokken voor alle investeringen. Investeringen in maatschappelijk nut, zoals investeringen voor het Masterplan Appelscha, worden voortaan verplicht geactiveerd en blijven bestaan tot het einde van de afschrijvingstermijn.

De financieringslasten bedragen € 399.000 (7% van € 5,7 miljoen). We stellen voor om 50% van de ca. € 800.000 van de begrote ruimte aan financieringslasten de komende jaren in te zetten ter dekking van de financieringslasten van de eenmalige bestedingen. In de begroting is een structureel bedrag beschikbaar van ca. € 800.000 voor herfinanciering en versnelde aflossing.

Financiële tabel

bedragen x € 1.000

Nieuw beleid

Incidenteel/
Structureel

Begroting
2017

MJB
2018

MJB
2019

MJB
2020

Lastenverlichting

I

- 950

Programma 1. Sociaal Domein

Zorgeconomie

I

- 50

- 50

- 50

- 50

Re-integratiegelden (motie 4 – Kaderbrief)

I

- 200

- 200

Dekking reserve Sociaal Domein

I

200

200

Totaal programma 1

- 50

- 50

- 50

- 50

Programma 2. Welzijn en Educatie

Project Mader

I

- 125

- 75

Buurtsportcoaches (motie 10 – Kaderbrief )

I

- 13

- 13

Totaal programma 2

- 138

- 88

-

-

Programma 3. Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Biobased Economy

I

- 300

- 300

Wegen

I

- 250

- 250

- 250

- 250

Vooraanzicht gemeentehuis (motie 14 Kaderbrief)

I

- 13

- 13

- 13

- 13

Knelpunten wegen (motie 15 Kaderbrief)

I

- 75

Knelpunt Elsloo (motie 16 Kaderbrief)

I

- 75

Uitbreiding inzet ‘Smileys’ (motie 17 Kaderbrief)

I

- 4

Structureel budget voor het milieu (motie 20 Kaderbrief)

I

- 50

Breedband

I

- 500

Uitvoering woonvisie

I

- 50

- 60

- 70

- 70

Omgevingswet / Bestemmingsplannen

I

- 128

- 128

- 72

- 72

Totaal programma 3

- 1.369

- 826

- 405

- 405

Programma 4. Strategische projecten

Masterplan Appelscha

I

- 200

- 250

- 250

Totaal programma 4

- 200

- 250

- 250

-

Programma 6. Bestuur en Dienstverlening

Jubileum 500 jaar Stellingwerven (motie 5 – Kaderbrief)

I

- 250

Cursus politiek actief worden (motie 25 – Kaderbrief)

I

- 5

Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering

I

- 70

- 30

Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid Innovatieprogramma

I

- 75

- 75

- 50

- 50

Totaal programma 6

- 400

- 105

- 50

- 50

Totaal nieuw beleid

- 3.107

- 1.318

- 755

- 505

Meerjarige lokale lastenverlichting

2017-2023: rioolheffing en afvalstoffenheffing

We stellen een meerjarige lokale lastenverlichting voor. De tarieven gebruikersdeel woningen en niet-woningen rioolheffing dalen met 7,5%. We stellen voor deze tarieven voor de periode 2017 tot en met 2020 te verlagen. In totaal onttrekken we € 490.000 uit de Algemene reserve. Het tarief afvalstoffenheffing stijgt ten opzichte van het tarief van € 96 in 2017 jaarlijks stapsgewijs naar het kostendekkend tarief van € 116 in 2023 (2018 + € 6, 2019 + € 9, 2020 + € 12, 2021 + € 15, 2022 + € 18 en 2023 + € 20). In totaal onttrekken we € 460.000 uit de Algemene reserve.

We stellen voor een nieuwe reserve Lastenverlichting afval en riolering in te stellen met ingang van 1 januari 2017. Deze reserve wordt gevoed uit het bedrag van lastenverlichting voor de komende jaren. Daarnaast gaat de Egalisatiereserve reiniging op in deze nieuwe reserve. We stellen voor in 2019 de lastenverlichting afval en riolering te evalueren.

Programma 1: Sociaal Domein

Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Zorgeconomie

Samen met inwoners en zorgaanbieders willen we nieuwe vormen van zorg ontwikkelen: vrijwillige zorg gecombineerd met professionele inzet, intramurale zorg samen met ambulante zorg en wijkteams samengesteld uit verschillende partijen. Per jaar is ruimte voor één tot twee initiatieven op basis van de beschikbare middelen. We stellen voor de komende vier jaar € 50.000 per jaar hiervoor beschikbaar te stellen.

Participatie – Algemeen: Re-integratiegelden (motie 4 – Kaderbrief)

We willen de komende jaren extra inzetten op het realiseren van uitstroom uit de uitkering van groep kansrijken en doorstromers. De komende twee jaar gaan we het ongedeeld participatiebudget daarom met € 200.000 verhogen. We stellen voor deze verhoging van in totaal € 400.000 te dekken uit de reserve Sociaal Domein.

Programma 2: Welzijn en Educatie

Kunst & Cultuur: Project Mader

In 2016 is gestart met het project Mader. Dit project, verbonden aan Culturele Hoofdstad 2018, verbindt mensen met elkaar. Beelden, binnen en buiten, worden gekoppeld aan de verhalen achter de beelden en aan de omgeving. Ter uitvoering van het project is in 2017 € 125.000 en in 2018 € 75.000 nodig voor o.a. vervoer, onderhoud, opslag, marketing, ontwikkelingskosten kunstroute (incl. app) en kosten werkplaats & tentoonstelling.

Sport – Algemeen: buurtsportcoaches (motie 10 – Kaderbrief )

De buurtsportcoaches vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van de speerpunten uit het gezondheidsbeleid. Voor het continueren van het project buursportcoaches is in 2017 en in 2018 € 12.500 nodig. Dit budget is aanvullend op de bestaande budgetten voor sport, gezondheid, veiligheid en de rijksbijdrage. We stellen voor deze bedragen beschikbaar te stellen.

Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Economische ontwikkeling: Biobased Economy

Voor de uitvoering van Uitvoeringsprogramma BioBased Economy Ooststellingwerf is in totaal € 600.000 begroot voor de eerstkomende twee jaar. In eerste instantie stellen we voor inhoudelijk € 500.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn middelen nodig voor de organisatorische personele bezetting hierbij gaat het om een bedrag van € 100.000. Zoals in het programmaplan is opgenomen vindt na twee jaar een tussenevaluatie plaats.

Openbare Ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen en Groen

Om de MOP wegen uit te kunnen voeren zijn eenmalig extra middelen nodig. Op deze wijze geven we uitvoering aan de Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) wegen 2017-2020. Hiervoor is een bedrag van € 1 miljoen nodig voor de komende vier jaar. De besteding vindt gefaseerd plaats (€ 250.000 per jaar).

Openbare Ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen en Groen: vooraanzicht gemeentehuis (motie 14 Kaderbrief)

Het door u gestelde beeldkwaliteitsniveau (B-kwaliteit) van het openbaar groen rond het gemeentehuis is nu niet meer haalbaar. We gaan door middel van een scholingsproject, re-integratieproject of andere innovatieve oplossing onderzoeken hoe we de onderhoudstoestand van de directe omgeving van het gemeentehuis éénmalig kunnen verbeteren en structureel in stand kunnen houden. De lasten voor de komende vier jaar begroten we op € 50.000.

Openbare Ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen en Groen: knelpunten wegen (motie 15 Kaderbrief)

Het onderhoudsbudget wegen voorziet niet in het reconstrueren van verkeersonveilige situaties. Voor het opheffen van gevaarlijke of ongewenste situaties in het verkeer stellen we voor een budget knelpunten van € 75.000 in 2018 beschikbaar te stellen.

Openbare Ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen en Groen: knelpunt Elsloo (motie 16 Kaderbrief)

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2013-2018 staat de kruising Bûtenweg/Eikenhorst/De Riete te Elsloo aangemerkt als een subjectief onveilige situatie. In 2017 wordt deze kruising aangepast voor een bedrag van € 75.000.

Openbare Ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen en Groen: uitbreiding inzet ‘Smileys’ (motie 17 Kaderbrief)

Ter vergroting van de verkeersveiligheid zetten we nu vier zgn. ‘smileys’ in. We stellen voor in 2017 een extra ‘smiley’ aan te schaffen van € 3.500.

Milieu – Milieubeleidsplan: structureel budget voor het milieu (motie 20 Kaderbrief)

Ooststellingwerf wil in 2030 een duurzame (energieneutrale) gemeente zijn. Dit is een stevige ambitie die inspanningen vergt op veel terreinen van bewustwording tot realisering van maatregelen. We stellen voor € 50.000 eenmalig en vanaf 2018 een structureel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen. Het eenmalige budget kan gedekt worden uit de eenmalige begrotingsruimte. Het jaarlijkse bedrag wordt vanaf 2018 gedekt uit de opbrengsten zonnepaneelvelden.

Economische Ontwikkeling – Werkgelegenheid: Breedband

Samen met de provincie Fryslân en andere Friese gemeenten overwegen we deel te nemen in Kabelbedrijf Noord. We willen alle “witte” adressen in het buitengebied voorzien van een breedbandaansluiting. De bijdrage per gemeente is maximaal eenmalig € 0,5 miljoen. De verdere uitwerking en de wijze van participatie in het netwerkbedrijf wordt op dit moment verder onderzocht. We stellen voor dit bedrag hiervoor te reserveren.

Bouwen & Wonen – Volkshuisvesting: Uitvoering woonvisie

Naar aanleiding van de thema raad vergadering over de woonvisie dit najaar kan budgettaire invulling gegeven worden aan de diverse uitvoeringsagenda’s.
De volgende agenda’s worden verder uitgewerkt:

  1. Woningcorporaties
  2. Vastgoed (woningen)
  3. Duurzaamheid
  4. Zorg
  5. Leefbaarheid / zelfvoorzienendheid

We stellen voor in totaal een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsagenda’s van de woonvisie (in 2017 € 50.000, in 2018 € 60.000, in 2019 € 70.000 en in 2020 € 70.000).

Bouwen & Wonen – Omgevingswet / Bestemmingsplannen

In 2019 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. De omgevingswet zal grote gevolgen hebben voor de interne werkprocessen (intern procesmanagement), niet alleen in de eigen organisatie maar ook in OWO verband (VTH) (1/3 rekening Ooststellingwerf). Tevens is het opstellen van een omgevingsvisie als vervanger van de structuurvisie met behulp van externen (en intern projectmanagement) aan de orde. We stellen voor de komende vier jaar € 400.000 beschikbaar te stellen (2017 en 2018: € 128.000; 2019 en 2020: € 72.000).

Programma 4: Strategische Projecten

Masterplan Appelscha

We stellen voor de komende drie jaar aanvullend € 700.000 (2017 € 200.000; 2018 € 250.000 en 2019 € 250.000) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Masterplan Appelscha.
Dit bedrag wordt besteed aan:

  • de ontwikkeling van een natuur-economische verbindingszone: € 100.000 proceskosten voor planontwikkeling (o.a. uitwerking fietspad Appelscha-Ravenswoud, MTB-route en ecologische maatregelen);
  • structuurverbetering Appelscha: € 40.000 opstellen structuurvisie en haalbaarheidsstudie: belangrijke aandachtspunten zijn verbinding Boerestreek-Turfroute, aanleg van een haventje en mogelijkheden voor de verbetering van de detailhandelsstructuur;
  • uitvoering investeringsprojecten en verbetering gebruiksmogelijkheden Boerestreek-plein (nog in te plannen n.a.v. de uitkomsten van de structuurverbeteringsvisie) € 485.000;
  • risicodragende reservering voor de toren € 25.000;
  • startkapitaal voor de coöperatie € 50.000.

Programma 6: Bestuur en Dienstverlening

Bestuur: Jubileum 500 jaar Stellingwerven (motie 5 – Kaderbrief)

In 2017 bestaan de Stellingwerven 500 jaar. Voor het samenstellen van het programma, samen met inwoners, is in 2017 € 250.000 nodig. Dit bedrag besteden we aan: kosten campagne 500 jaar Ooststellingwerf, (organisatie) kosten begin- & eindactiviteit en kosten festiviteiten feestmaand september 2017.

Bestuur: cursus politiek actief worden (motie 25 – Kaderbrief)

In de motie ‘Cursus politiek actief worden’ stelt u voor eens per twee jaar een cursus te organiseren. We stellen voor in 2017 hiervoor € 5.000 te ramen (in de 2e marap van 2016 is ook € 5.000 geraamd).

Dienstverlening: Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering

Dienstverlening, bedrijfsvoering, communicatie en informatievoorziening digitaliseert en de gemeente Ooststellingwerf blijf hierin niet achter. Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering van de gemeente zelf. Daarom stellen we voor € 100.000 (2017: € 70.000; 2018: € 30.000) beschikbaar te stellen voor: het verbeteren van de website, het papierloos werken, de extra inzet privacy & informatiebeveiliging, kwalitatief betere P&C documenten in kortere tijd en een onderzoek naar open data en big data.

Dienstverlening: Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid Innovatieprogramma

Voor ontwikkeling & aansturing van het innovatieprogramma en de interne organisatie is de komende vier jaar € 250.000 nodig (2017 en 2018 € 75.000; 2019 en 2020 € 50.000).