Programma 3

Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

Als gemeente hebben we een aantal doelstellingen op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkelingen. We hebben de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren, zodat het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector toeneemt. Daarnaast willen we in 2030 een CO2 neutrale gemeente zijn, hiervoor voeren we diverse projecten uit. Ook willen we in 2020 75% van ons afval hergebruiken. Hiervoor stellen we samen met OMRIN een plan van aanpak op.

In 2019 gaat de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet biedt kansen om op een vernieuwende wijze een omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen ter vervanging van de huidige structuurvisie. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden voor gemeenten om op een praktische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijk opgaven (demografische krimp, voldoende woningaanbod, leegstand winkels). Voor de invoering van de Omgevingswet stellen we een implementatieplan op.

Lasten
Baten

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren (deze ambitie vindt plaats onder het strategisch project Masterplan Appelscha, zie thema 4.2). Het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector zal de komende 10 jaar toenemen van 13% naar 20%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Als onderbouwing van het Masterplan Appelscha wordt de Toeristische Marketingvisie Appelscha en de Boerestreek (2005) herzien. Het concept ontvangt u in november 2016 ter besluitvorming. We leggen elk jaar voldoende bedrijfsbezoeken af om goed in te weten wat er speelt bij de recreatie-ondernemers. Verder stimuleert de gemeente het netwerken van ondernemers. Het delen van kennis, innovatie en contacten met het onderwijs zijn daarbij belangrijk. Samen met het Recreatieschap Drenthe worden verschillende projecten uitgevoerd. Dit gebeurt ook in het kader van de Streekagenda.

Wat merkt de inwoner ervan?

Het is zichtbaar dat het aantal toeristen toeneemt. Onze inwoners hebben recreatieve mogelijkheden van goede kwaliteit. Door economische groei komen er meer banen in de recreatieve en toeristische sector. De werkgelegenheid neemt toe in deze sector.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van de Streekagenda is € 50.000 beschikbaar. Daarnaast zijn budgetten beschikbaar voor het VTRBO € 25.000 (bijdrage VTRBO en de regiomarketingorganisatie), Toeristisch beleid € 57.000 (waaronder bijdrage aan Recreatieschap Drenthe) en de Turfroute € 43.000 (instandhouding, brugbediening en afvalcontainers). Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt een extra bijdrage gevraagd voor de instandhouding van recreatieve voorzieningen SBB. Deze bijdrage is € 17.500 voor drie jaar (2015-2017). Daarvan zetten we € 10.000 in voor inhuur van Caparis.

Beleidskaders

Toeristische Marketingvisie Appelscha en de Boerestreek (2005)
Bijlage 2 Productaanbod in Appelscha

Bijlage 3 SWOT Appelscha
Bijlage 4 Longlist bij rapport
Bijlage 5 Shortlist bij rapport
Ontwikkelagenda Appelscha en omstreken 2008-2013 (2008)
Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)

Wat willen we bereiken?

Het aanjagen van de transitie naar een Biobased Economy. Hiervoor bedrijven, instellingen en maatschappelijke partners inspireren en motiveren door het vormgeven van een visie en strategie. Uiteindelijk met diverse partijen concrete projecten faciliteren en initiëren om zodoende geleidelijk de transitie te bewerkstelligen naar een economie die meer biobased en/of circulair van aard is. De focus ligt daarbij op de voor onze gemeente meest belangrijke sectoren agro & food, bouw en recreatie & toerisme.

Wat gaan we daarvoor doen?

De beleidsvisie Biobased Economy is vastgesteld. Deze visie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met een looptijd van vier jaar. In het uitvoeringsprogramma zijn drie sectoren benoemd Agro & Food, Bouw & Materiaaltoepassingen en Recreatie & Toerisme. Deze drie sectoren zijn verder uitgewerkt in concrete projecten (ongeveer 48).

Wat merkt de inwoner ervan?

Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken. Ondernemers en inwoners ervaren ruimte voor nieuwe initiatieven met een duurzaam karakter. Er ontstaat nieuwe werkgelegenheid.

Wat mag het kosten?

Voor het uitvoeringsprogramma is inclusief de kosten voor een coördinator € 600.000 beschikbaar voor de eerstkomende twee jaar (2017-2020). Zoals in het programmaplan is opgenomen zal na twee jaar een tussenevaluatie door de raad plaatsvinden. Er worden nog alternatieve financieringsbronnen gezocht (EFRO-aanvraag, Onderwijs etc.).

Beleidskaders

Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2020-2030 (2009)
Milieubeleidsplan/projectvoorstel Leren voor Duurzame Ontwikkeling (2010)

Roadmap NOM: De biobased economy in Noord – Nederland (2011)

Innovatiecontract BBE, topsectorenbeleid (2011)
Innovating for sustainable growth a bioeconomy for Europe (2012)

Structuurvisie Ecomunitypark 2012 - 2022 (2012)

The Biobased economy in the Northeast – Netherlands (2013)
Beleidsvisie biobased economy Ooststellingwerf (2016)

Wat willen we bereiken?

We bieden, binnen de wettelijke kaders, optimale ruimte voor ondernemers. We willen uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente.

Beleidsindicatoren

Waarde

Eenheid

Jaartal

Functiemenging

43,10%

%

2015

Bruto Gemeentelijk Product

107

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

2013

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (klik op de link)

NB. Peildatum 1 september 2016

Wat gaan we daarvoor doen?

We optimaliseren de samenwerking met het bestaande bedrijfsleven door de bestaande netwerken en contacten verder uit te diepen en te intensiveren. Hiervoor organiseren we minimaal twee keer per jaar ondernemersbijeenkomsten. We zetten ons in om knelpunten in bedrijfsontwikkeling en fysieke omgeving zo adequaat mogelijk op te lossen. Vestiging en uitbreiding van bedrijven vindt plaats op bestaande bedrijventerreinen, waarbij we zoeken naar een maximale benutting van de beleidsruimte. Op het bedrijventerrein Ecomunity Park is ruimte voor bedrijven met een specifiek, op duurzaamheid gericht karakter. We ondersteunen deze particuliere ontwikkeling in acquisitie en fondsenwerving.

We zetten ons in om samen met het bedrijfsleven de werkzoekenden uit de eigen gemeente weer in te zetten in het arbeidsproces. Daarbij wordt meer aandacht besteed aan de speciale doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt. We willen een bemiddelende en stimulerende rol spelen in de samenwerking tussen bedrijven onderling en onderwijsinstellingen, zoals bij de vestiging van een lokaliteit voor onderwijs, startende ondernemers en ZZP-ers. We vervolgen het Koploperproject.

In het project Venekoten-Centrum (zie thema 4.1) verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum en vergroten we de parkeervoorzieningen.

We zien snel internet als een (economische) basisvoorziening voor de gehele gemeenschap. Daarom willen we alle “witte” adressen in het buitengebied voorzien van een breedbandaansluiting. Dit zijn gebieden waar geen goede internetaansluiting aanwezig is. Op initiatief van de provincie Fryslân is een marktverkenning geweest. Een samenwerking met Kabelbedrijf Noord kwam als beste naar voren. Ook de gemeente Ooststellingwerf overweegt om deel te nemen in een participatie met Kabel Noord

Wat merkt de inwoner ervan?

Ondernemers hebben voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Inwoners hebben meer kans op een baan. De werkloosheid onder onze inwoners neemt af. Inwoners en ondernemers van de ‘witte’ adressen in het buitengebied beschikken over snel internet. Met deze aanpak is het mogelijk om de aansluitkosten acceptabel te houden. De inwoners van een ‘wit’ gebied betalen straks € 15 per maand voor de extra aanlegkosten. Deze aansluitbijdrage komt bovenop de kosten van een abonnement voor internet, tv en bellen.

Wat mag het kosten?

Het huidige budget economische aangelegenheden is € 20.000. In een nog op te richten netwerkbedrijf worden de provincie en gemeenten aandeelhouder. Uitgangspunt is dat per gemeente een bijdrage van € 0,5 miljoen in de businesscase wordt geïnvesteerd. De verdere uitwerking en de wijze van participatie in het netwerkbedrijf wordt op dit moment verder onderzocht. We stellen voor dit bedrag hiervoor te reserveren.

Beleidskaders

Visie Economie Ooststellingwerf 2008 (maart 2008)
Plan van aanpak Visie Economie Ooststellingwerf 2008 (oktober 2008)

Vanaf 2006 is gemeente Ooststellingwerf toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe. Het samenwerkingsverband heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van Recreatie en Toerisme. De activiteiten die het Recreatieschap uitvoert kunnen worden onderverdeeld:

 • Advisering, voorlichting en kennisontwikkeling;
 • Planontwikkeling;
 • Projectontwikkeling en –uitvoering;
 • Ontwikkeling en beheer routestructuren.

Het Recreatieschap heeft primair een ondersteunende en verbindende taak. Het Recreatieschap Drenthe is het instrument waarmee gezamenlijke acties kunnen worden ondernomen, beleidszaken kunnen worden afgestemd en waarmee gemeentegrens-overschrijdende zaken kunnen worden opgepakt. Individuele vraagstukken kunnen bovengemeentelijk (en daardoor breder) verband worden opgepakt. “Samen is meer dan de som der delen”. Door deelname in het Recreatieschap Drenthe is sprake van een belangrijke bundeling van krachten.

De financiële risico’s voor de Gemeenschappelijke regeling zijn gering. De bijdrage is beperkt en de regeling heeft een financieel gezonde positie.

Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen

Wat willen we bereiken?

 • Goed onderhouden en veilige openbare ruimte voor onze inwoners en andere gebruikers;
 • Verkeersveilige en aantrekkelijke routes voor fietsers voor verbetering van de veiligheid, stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het toerisme.

Beleidsindicatoren

Waarde

Eenheid

Jaartal

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

6%

%

2014

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

11%

%

2014

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (klik op de link)

NB. Peildatum 1 september 2016

Wat gaan we daarvoor doen?

Wegen: Uitvoering geven aan de Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) wegen 2017-2020.

Onkruidbeheersing op verhardingen: Als gevolg van gewijzigde wetgeving per 31 maart 2016 is het gebruik van chemische middelen om onkruid op verhardingen te bestrijden verboden. Daarom wordt een alternatieve methode toegepast (heetwatertechniek). Hiervoor wordt speciaal materieel ingezet zoals een zogeheten handunit. Voor de bediening van deze unit worden medewerkers van Caparis betrokken. Omdat er met deze methoden nog geen langdurige ervaring is opgedaan wordt deze nieuwe werkwijze in 2017 geëvalueerd.

Flexibel maaibeleid: Het in 2016 in werking gezette flexibel maaibeleid evalueren we. Na een positieve evaluatie wordt het flexibel maaibeleid in 2017 en verder gecontinueerd.

Vooraanzicht gemeentehuis: We maken, zo mogelijk via een scholingsproject, een plan om de directe omgeving van het gemeentehuis te verbeteren.

Fietsroutes: We zijn van plan om de volgende fietsroutes aan te leggen en/of te verbeteren:

 • Boelenkamp-Duistereweg (Oosterwolde)
 • De Pegge (Oosterwolde-Donkerbroek)
 • Meester Lokstraat-Compagnonsveld (Ravenswoud)
 • Meester van der Meistraat-Scheidingsweg (Haulerwijk)
 • Meester Lokstraat-Ravenswoud (Appelscha-Ravenswoud)
 • Tilgrupsweg (Appelscha)

De gemeente Ooststellingwerf heeft in 2016 een pilot zelfrijdend vervoer uitgevoerd. De kennis en ervaring die daarmee is opgedaan wil Ooststellingwerf delen met andere partijen die met zelfrijdend vervoer aan de slag willen.

Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbeterd. Er worden goede en veilige fietspaden en fietsroutes gerealiseerd voor zowel de inwoners als voor de toeristen.

Wat mag het kosten?

 • Om het MOP Wegen uit te voeren zetten we eenmalig € 1.000.000 extra in om in de periode 2017 tot en met 2020 te besteden (jaarlijks € 250.000).
 • In 2017 wordt de kruising De Riete-Bûtenweg-Eikenhorst te Elsloo aangepast voor een bedrag van € 75.000.
 • Ook wordt in 2017 een extra “Smiley” aangeschaft (€ 3.500).
 • Voor het opheffen van gevaarlijke of ongewenste situaties in het verkeer stellen we voor een budget knelpunten van € 75.000 in 2018 beschikbaar te stellen.
 • Voor 2017 is eenmalig € 50.000 beschikbaar voor de alternatieve onkruidbeheersing op verhardingen. Uit de evaluatie moet blijken hoeveel benodigd is voor 2018 en verder.
 • Bij een positieve evaluatie van het flexibel maaibeleid wordt een voorstel gedaan hoe dit beleid te continueren in 2017 en verder.
 • Het door u gestelde beeld-kwaliteitsniveau van het openbaar groen rond het gemeentehuis is nu niet meer haalbaar. Voor een beter vooraanzicht van het gemeentehuis besteden we met ingang van 2017 gedurende 4 jaar elk jaar € 12.500.
 • Het voorstel voor aanpassing van fietsroutes is ingediend bij de provincie voor een provinciale bijdrage. Als de financiële dekking rond is, kan tot uitvoering worden overgegaan. Het betreffen zowel de provinciale bijdrage als onze eigen bijdrage, die we deels bekostigen uit het budget recreatieve voorzieningen.
 • In september is gestart met de pilot zelfrijdend vervoer. Dit najaar evalueren we de pilot. Vooralsnog ramen we de kosten op pm.

Beleidskaders

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2013-2018 (april 2013)
Notitie Groenbeleid 2011 (Raad januari 2012)

MOP wegen 2017-2020 (B&W april 2016, Mededeling Raad april 2016)

Milieu

Wat willen we bereiken?

We zijn in 2030 een duurzame CO2 neutrale gemeente.

Beleidsindicatoren

Waarde

Eenheid

Jaartal

Omvang huishoudelijk restafval

201 KG

Kg/inwoner

2014

Hernieuwbare elektriciteit

4,70%

%

2015

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (klik op de link)

NB. Peildatum 1 september 2016

Wat gaan we daarvoor doen?

Om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn vergt veel inspanning. Projecten als goed voorbeeld doet goed volgen en het koplopersproject met bedrijven zijn pas een begin. Voor de deelnemers wordt het inzichtelijk tegen welke kosten hun woning of bedrijf energie neutraal kan worden gemaakt en hoe dat eventueel kan worden gefinancierd. Samen met de deelnemers moet een lokaal energienetwerk worden opgebouwd. In een dergelijk netwerk voorzien de deelnemers elkaar van energie. Ook de gemeentelijke gebouwen moeten energie neutraal worden. Hiervoor zal een analyse worden opgesteld met bijbehorende investeringen. Ter vervanging van het huidige milieubeleidsplan zal een uitvoeringsagenda Milieu worden opgesteld in afstemming met de uitvoeringsagenda Wonen en duurzaamheid (zie woonvisie).

We stellen een revolverend fonds Duurzaamheidslening in. Deelnemers kunnen een lening krijgen voor duurzaamheids- en leefbaarheidsmaatregelen. De lening wordt door de deelnemers terugbetaald. De Stichting stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) beheert het fonds.

Wat merkt de inwoner ervan?

Onze inwoners merken dat de leefomgeving steeds schoner wordt. Daarnaast wordt het aanbod van milieuprojecten steeds breder en meer laagdrempelig, zodat de inwoners meer mogelijkheden krijgen om hun bijdrage aan een schonere leefomgeving te leveren. Ook is samen met alle Friese gemeenten een digitaal duurzaam bouwloket ingericht. Hier kunnen bedrijven en inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. In 2016 geven we hier via communicatie extra aandacht aan.

Wat mag het kosten?

Vanuit het Afvalfonds is tot en met 2022 extra geld beschikbaar voor het uitvoeren van projecten extra aanpak zwerfafval. Voor 2017 is éénmalig € 50.000 beschikbaar, vanaf 2018 structureel € 100.000 (dekking opbrengsten zonnepaneelvelden). Voor het fonds Duurzaamheidslening wordt éénmalig € 300.000 beschikbaar gesteld. De financieringslasten bedragen per jaar structureel € 21.000.

Beleidskaders

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016 (mei 2010)

Wat willen we bereiken?

Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval. We sluiten ons aan bij de VANG doelstellingen van het Rijk (VANG = Van Afval Naar Grondstof).

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met OMRIN stellen we een plan van aanpak op om in de provincie Fryslân de VANG doelstelling al in 2018 te bereiken. We willen dat het afval nog beter gescheiden wordt ingezameld. We plaatsen waar mogelijk ondergrondse containers. Onze afvalverwerker Omrin wil de Kringlopen zoveel mogelijk sluiten en zal de ver- en bewerking van het restafval steeds verder optimaliseren.

Voor de aanpak zwerfafval is een beleids- en uitvoeringsplan 2014-2022 opgesteld. Met dit plan wordt vooral ingezet op gedragsbeinvloeding en participatie. Jaarlijks wordt een aantal projecten met o.a. deze thema’s uitgevoerd. We voegen een educatief lesprogramma voor buitenschoolse opvang, basisscholen en voortgezet onderwijs toe. In 2016 wordt gestart met een provincie brede campagne ‘herpositionering’ restafvalcontainer. Met de campagne wordt vooral ingezet op bewustwording.

Wat merkt de inwoner ervan?

De genoemde projecten moeten leiden tot minder afval dat beter is gescheiden. Dit heeft een positieve doorwerking op de afvalstoffenheffing.

Wat mag het kosten?

De kosten worden verwerkt in de afvalstoffenheffing. Het vaste tarief afvalstoffenheffing is voor 2016 vastgesteld op € 96. We stellen voor dit tarief voor 2017 niet te wijzigen. Hiervoor wenden we de Egalisatiereserve reiniging deels aan. We stellen voor het tarief afvalstoffenheffing met ingang van 2018 jaarlijks stapsgewijs te verhogen naar het kostendekkend tarief van € 116 in 2023 (2018 + € 6, 2019 + € 9, 2020 + € 12, 2021 +€ 15, 2022 + € 18 en 2023 + € 20).

Beleidskaders

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016 (mei 2010)

Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin)

Afvalsturing komt voort uit de gemeenschappelijke regeling OLAF (openbaar lichaam afvalverwerking Friesland). De samenwerking is aangegaan op basis van landelijke wetgeving waarbij het uitgangspunt was dat de bewerking van huishoudelijk afval en de storting daarvan binnen de provincie dient te blijven.

Omrin verwerkt het ingezamelde huishoudelijke afval en voert de exploitatie uit de gemeentelijke milieustraat. Omrin (Afvalsturing en Fryslân Miljeu) is het bedrijf van en voor gemeenten voor de reinigingstaken. Het bedrijf wil als totaaloplosser de gehele afvalketen bestrijken (van kringloop tot storten). Samen met de aandeelhouders wordt het beleid bepaald.

De risico’s zijn beperkt. Op beleidsniveau is voor de Gemeente voldoende vertegenwoordiging en beslissingsbevoegdheid aanwezig. De onderneming heeft een gezonde financiële positie.

N.V. Fryslân Miljeu

De activiteiten van Fryslân Miljeu betreffen reinigingstaken en bestaan uit:

 • Inzameling huishoudelijk afval (rest, gft en papier) en Klein Chemisch Afval;  
 • Machinaal straatvegen;
 • Reiniging putten en kolken riolering.

De risico’s zijn beperkt. Op beleidsniveau is voor de gemeente voldoende vertegenwoordiging en beslissingsbevoegdheid aanwezig. De onderneming heeft een gezonde financiële positie.

Bouwen & Wonen

Wat willen we bereiken?

Het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in de dorpen. Een goede verdeling van de maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente, anticiperend op de demografische ontwikkelingen en de behoefte in de vier regio’s. De verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid vanuit de lokale gemeenschappen versterken.

Beleidsindicatoren

Waarde

Eenheid

Jaartal

Vestigingen (van bedrijven)

140,2

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2015

Gemiddelde WOZ waarde

170

Duizend euro

2016

Nieuw gebouwde woningen

18

Aantal per 1.000 woningen

2015

Demografische druk

61%

%

2016

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

486

In Euro’s

2016

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

661

In Euro’s

2016

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (klik op de link)

NB. Peildatum 1 september 2016

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven inzetten op bewustwording van de gevolgen van bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing. De gemeente blijft in gesprek met de vertegenwoordigers uit de vier regio’s over de 10 thema’s van de regio agenda’s en de wijze van uitvoering. Elk thema kent zijn eigen spelers en speelveld. We doen een beroep op de zelfwerkzaamheid vanuit de gemeenschap.

Wat merkt de inwoner ervan?

Het voorzieningenniveau en leefbaarheid in de gebieden blijft ook in de toekomst in stand.

Wat mag het kosten?

De kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten (€ 65.000 dorpsbudgetten (€ 40.000 structureel en € 25.000 incidenteel 2014 t/m 2017) en € 40.000 Caparis (= 1.600 uur).

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030; Ooststellingwerf (september 2009)
Notitie “Platteland aan zet” (kaders gebiedsuitwerkingen) (januari 2012)

Notitie “Voortgang pilot dorpsagenda’s/gebiedsagenda’s” (voorjaar 2012)

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners wonen in een huur- of koopwoning die past bij hun financiële situatie, gezinssamenstelling of zorgbehoefte, die energie neutraal is en digitaal ontsloten is. We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor onze huidige en toekomstige inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

In mei 2016 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Op basis daarvan worden uitvoeringsagenda’s vastgesteld en actualiseren we jaarlijks de prestatieovereenkomsten met Actium en WoonFriesland. We leggen afspraken vast onder andere over: wonen, zorg, leefbaarheid, energie en duurzaamheid. Samen met betrokkenen gaan we de verschillende vraagstukken oppakken en tot uitvoering brengen. Hierbij gaat het niet alleen over de huurwoningen van de woningbouwcorporaties, maar ook over verduurzaming van particuliere woningen en de vraag wat er allemaal moet gebeuren om het mogelijk te maken dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er zijn voldoende geschikte woningen voor onze inwoners.

Wat mag het kosten?

We stellen voor in totaal een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen (in 2017 € 50.000, in 2018 € 60.000, in 2019 € 70.000 en in 2020 € 70.000) voor de uitvoeringsagenda’s van de woonvisie.

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)
Woonplan gemeente Ooststellingwerf 2011 – 2020 (mei 2011)

Prestatieovereenkomsten met woningbouwcorporaties Actium en WoonFriesland (juni 2012)

Wat willen we bereiken?

We willen goed voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet biedt kansen om op een vernieuwende wijze een omgevingsvisie voor de Gemeente op te stellen ter vervanging van de huidige structuurvisie. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden voor gemeenten om op een praktische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijk opgaven (demografische krimp, voldoende woningaanbod, leegstand winkels). Voor de invoering van de Omgevingswet stellen we een implementatieplan op. De raad, maar ook onze inwoners en ondernemers, betrekken we bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.

Wat merkt de inwoner ervan?

Bij de implementatie betrekken we de inwoners en ondernemers. De vergunningsprocedures worden sneller en eenvoudiger. Inwoners en ondernemers worden meer betrokken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

Wat mag het kosten?

Van de exacte kosten van dit grootschalige project is op dit moment nog geen reële inschatting te maken. Naar verwachting zullen we hiervoor over meerdere jaren financiële middelen beschikbaar moeten stellen. Voor de implementatie stellen we voor in totaal € 400.000 beschikbaar te stellen voor 4 jaar (tot en met 2020).

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)
Vigerende Bestemmingsplannen en Beheersverordeningen

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem, welstandadvisering en monumentenzorg heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeente te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet met een voorgenomen invoering in 2018, zullen betrokken gemeenten op grond van deze nieuwe Omgevingswet een onafhankelijke commissie moeten benoemen die zich uitspreekt over verbouwingen, sloop of verplaatsing van rijksmonumenten. Daarnaast adviseert deze commissie ook over meer kwaliteitsvragen dan monumenten alleen. Er is echter tot op heden nog geen enkele duidelijkheid over hoe zich dat zal gaan ontwikkelen in de toekomst en welke vorm dat zal krijgen binnen het nog te ontwikkelen beleid van de Gemeente Ooststellingwerf.

In feite loopt de gemeente geen risico, kosten gemaakt door de commissie worden 1:1 in rekening gebracht bij de aanvrager. Daarnaast is de financiële positie van de regeling gezond. Wel is het zaak alert te blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals het teruglopen van de bouwactiviteiten in relatie tot de financiële crisis zoals we die in de afgelopen jaren hebben kunnen ervaren. Door in te spelen en actief te reageren op ontwikkelingen en toekomst prognoses in de begroting en daar waar nodig bij te sturen of zelfs maatregelen af te dwingen om de kosten dekkend te maken voor de komende jaren wordt genoemde risico gemitigeerd. Dit alles conform de eisen en voorschriften zoals die zijn gesteld in de GR- Hûs en Hiem.